Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อนิสิตคณะมนุษยศาสตร์สอบ SWU-SET วันที่ 25 มี.ค. 61 (กรณีขอย้ายวันสอบ)
ประกาศรายชื่อสอบและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 7 (25 มีนาคม 2561)
เชิญชวนนิสิตส่งผลงานประกวดคลิปรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
 

กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561"
การเสวนา Stephen Hawking's Legacy
โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) ...
 

อบรม

การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ในระบบ ESPReL
เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาาเวชปฎิบัติทั่วไป ...
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6500 สังกัดสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ...
รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งที่ 1 คนงาน ตำแหน่งที่ 2 คนงาน ...
รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ2
ประกาศรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุน UMAP Programs A&B
สกอ. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนรัฐบาลแคนาดา
ทุนการศึกษาป.โท ณ Xi'an Jiaotong U.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครศึกษาต่อ
บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครศึกษาต่อ
ทุนการศึกษา New Zealand ASEAN SCholarship
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครศึกษาต่อ
องค์การสะพานปลา รับสมัครงาน
บริษัท ลอแยล คอนแท็คท์ จำกัด รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
สำนักงาน กสทช. รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครและเสนอชื่ออธิการบดี
11th Post Graduate Course in Remote Sensing and Geographic Information System
รับสมัคร 11th Post Graduate Course in Space and Atmospheric
ขอรับการสนับสนุน โครงการ CIMB THAI Wealth Academy
11th Post Graduate Course in Satellite Meteorology and Global Climate
รับสมัครนักออกแบบเครื่องประดับ
Financial Advisor / ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ เชิญร่วมฟังงานสัมมนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรรหาอธิการบดี
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยทักษัณ สรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
MIT Global Startup Workshop 2018 in Bangkok (26-28 มีนาคม 2561)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
Music Grant 2018
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเรียนต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครงาน
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง IT Project Coordinator และ Programmer
กลุ่มบริษัทในเครืออุดมศึกษากรุ๊ป เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งกองบรรณาธิการหนังสือเด็ก
สวทช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ธ.กรุงเทพ รับสมัครงาน
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครงาน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่าระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โรงแรมดิโอลด์ ภูเก็ต กะรนบีชรีสอร์ช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาฝึกงานด้าน SEO
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครผู้อำนวย
มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครงาน
ทุน Darmasiswa Scholarship
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
รับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครลูกจ้างโครงการ
กรมประมงรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลปปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครลูกจ้างโครงการ
รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครพนักงานสายวิชาการ 31 อัตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครพนักงานสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์
พนักงานปฏิบัติงานหรือฝึกงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเรียนต่อ
กรมประมง รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาพลศึกษา *ด่วน
กรมชลประทาน รับสมัครงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครบุคลากร
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จัดโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET 2017
ทุนรัฐบาลอินเดีย
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
มธ เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ร้านจิฟฟี่ สาขาตึกแกรมมี่ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด รับสมัครพนักงานขาย
Going Global 2018: Global connections, local impact
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน The Association of Southeast Asian Institutions of ...
Taiwan Higher Education Fair
The International Short Course on Psychology
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
Chevening Scholarships 2018/2019
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
ขอเชิญชวนแฟนบอลและผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียแจ้งย้ายที่ทำการ
โครงการ “Lazada Scholarship”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
เปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดุร้อนเดซี ประจำปี 2561
รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
Urgently Required Employees
ประกาศรับสมัครพนักงาน นักศึกษา จบใหม่ จำนวนจำกัด
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว