Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 6 (25 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 5 (24 กุมภาพันธ์ 2561) ...
 

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 23 ปี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัด"โครงการกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ...
เชิญชมนิทรรศการใหม่ Diversity of SWU
 

อบรม

เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาาเวชปฎิบัติทั่วไป ...
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ...
โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ iThesis ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (2) 7 - 2518 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4515 สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ2
ประกาศรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุน UMAP Programs A&B
สกอ. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
สำนักงาน กสทช. รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
องค์การสะพานปลา รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครงาน
บริษัท ลอแยล คอนแท็คท์ จำกัด รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครและเสนอชื่ออธิการบดี
รับสมัคร 11th Post Graduate Course in Space and Atmospheric
ขอรับการสนับสนุน โครงการ CIMB THAI Wealth Academy
11th Post Graduate Course in Satellite Meteorology and Global Climate
11th Post Graduate Course in Remote Sensing and Geographic Information System
รับสมัครนักออกแบบเครื่องประดับ
Financial Advisor / ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ เชิญร่วมฟังงานสัมมนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษัณ สรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรรหาอธิการบดี
MIT Global Startup Workshop 2018 in Bangkok (26-28 มีนาคม 2561)
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง IT Project Coordinator และ Programmer
Music Grant 2018
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเรียนต่อ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
กลุ่มบริษัทในเครืออุดมศึกษากรุ๊ป เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งกองบรรณาธิการหนังสือเด็ก
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครงาน
สวทช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ธ.กรุงเทพ รับสมัครงาน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครงาน
คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครงาน
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครงาน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครผู้อำนวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่าระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โรงแรมดิโอลด์ ภูเก็ต กะรนบีชรีสอร์ช รับสมัครงาน
นักศึกษาฝึกงานด้าน SEO
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ทุน Darmasiswa Scholarship
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
รับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครลูกจ้างโครงการ
กรมประมงรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลปปฏิบัติการ
รับสมัครพนักงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครลูกจ้างโครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครพนักงานสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครพนักงานสายวิชาการ 31 อัตรา
พนักงานปฏิบัติงานหรือฝึกงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเรียนต่อ
กรมประมง รับสมัครงาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาพลศึกษา *ด่วน
กรมชลประทาน รับสมัครงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครบุคลากร
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จัดโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET 2017
ทุนรัฐบาลอินเดีย
มธ เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
ร้านจิฟฟี่ สาขาตึกแกรมมี่ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด รับสมัครพนักงานขาย
Going Global 2018: Global connections, local impact
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน The Association of Southeast Asian Institutions of ...
นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์อายุรเวท และ บรรยาย/สาธิตเกี่ยวกับเทคนิคอายุรเวท
Taiwan Higher Education Fair
เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิคและสื่อมัลติมีเดีย” สำหรับนักศึกษาและอาจารย์
The International Short Course on Psychology
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
Chevening Scholarships 2018/2019
งานเทศกาลไทยในบังกลาเทศ สานสัมพันธ์การแพทย์การศึกษา ครั้งที่ 1
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีช) ประจำปีการศึกษา ค.ศ.2017-2018
ขอเชิญชวนแฟนบอลและผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี 2 หน่วยงาน
หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงรักษาอากาศยาน
รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์” ...
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียแจ้งย้ายที่ทำการ
โครงการ “Lazada Scholarship”
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
เปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดุร้อนเดซี ประจำปี 2561
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง
รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
ทุนศึกษา ณ Illinois State University
การเพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Urgently Required Employees
ประกาศรับสมัครพนักงาน นักศึกษา จบใหม่ จำนวนจำกัด
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว