Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 August 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

การติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าชั้นเรียน วิชาศึกษาทั่วไป (วิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย มศว หรือ SWU)
ปิดการให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีและอินเทอร์เน็ตชั่วคราว (8 - 9 สิงหาคม 2563) บางอาคาร
แจ้งคืนเงินเงินประกันสังคมส่วนสะสมให้กับพนักงาน มศว
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 5 สถาบัน5+ BAs National Conference 2020
ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์การสัมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ในปรากฏการณ์โรคระบาด COVID-19
 

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ส่วนทรัพยากรบุคคล ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง ...
SEED Business Development Service+
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3452 และ (1) 7 – 3456 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 2546 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7 - 6288 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง กราฟิกดีไซน์เนอร์ จำนวน 2 อัตรา
เปิดแล้ว !!! ตลาดนัด มศว ตามแนววิถีใหม่ New normal พร้อมมาตรการป้องกัน COVID - 19
Internship Opportunity with TLScontact (August-December 2020)
Internship Opportunity with TLScontact (Jan-Apr2021)
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานของบริษัท Ascend Group
GEPOT12 General English Proficiency ครั้งที่ 12
รับสมัครและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหารองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
NAWA Chair Programme Guest Professors in Poland
ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างรายวันสำนักงาน
กิจกรรมการประกวดคลิปรณรงค์ประหยัดน้ำโดยใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการับรอง"ฉลากประหยัดน้ำ"ของก ...
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ Digital Marketing online
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร
มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาที่เรียนดี
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Japanese Speaking (Urgent !!)
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
กิจกรรม Workshop Filmmaking Class โครงการ ‘อัปคลิปพิชิตเสน ปี 6’
รับสมัครผู้สื่อข่าว กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 1 อัตรา
Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET 2020
ทุนการศึกษาป.โทและเอก ประเทศฝรั่งเศส ปี 2563
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานปี 2563
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว