Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
18 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

งานพระราชทานเพลิงศพ ฯ แด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
ตารางเดินรถบัส รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิ ...
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2560 ไม่ตรงกำหนด
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ...
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดั ...
เปิดรับสมัครสอบ SWU-SET
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว