Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 December 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

ประกาศห้องสอบ SWU132 ปลายภาค 1/2561
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้กายภาพบำบัดแก่ประชาชน
การขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียนที่ 2/2561
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ...
นิสิตยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561
โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิสิตรหัส 61 ที่รับบัตรประจำตัวนิสิตแล้วแต่ยังไม่ได้บัตรรถไฟฟ้า MRT
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สถิติจำนวนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว