Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 January 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2562 ...
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ประจำปี2563
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562
ขอเรียนเชิญบุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2563
เปิดรับสมัครสอบวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ(SWU SET) ประจำปีงบประมาณ 2563
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว