Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักคอมพิวเตอร์ปิดปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 องครักษ์
ประกาศ การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ
นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)
ซ่อมแซมห้องปฐมบริบท
วันที่ 1 มิถุนายน - วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ขอแจ้งปิดปรับปรุงหอจดหมายเหตุ (ชั่วคราว)
ปฏิทินหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สถิติจำนวนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว