Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2000 สังกัดสาขาสิ่งแวดล้อม ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5462 สังกัด สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 3570 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2408, (1) 7 – 2475 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4890,(1) 7 – 4891, (1) 7 – 4892 และ (1) 7 – 4893 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 6715 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการสรรหา ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 5287 และ (2) 7 – 5288 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1890 และ(1) 7 – 1891 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (1)7 – 6228 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7– 5970 สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว