Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 November 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4067 และ (1) 7 – 5535 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5512 สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1890 และ (1) 7 – 1891 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5886 สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4232 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6687 สังกัดสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (1) 7 – 5525 สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5364 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4237 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4567 และ (1) 7 – 6486 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว