Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
3 June 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 0909 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 5361 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3545 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3471 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ( 1 ) 7 - 3615 สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 - 6639 สังกัดสำนักวิชาการสร้างสรรค์ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งบรรณารักษ์ (2) 7 – 1344 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ผลการสรรหา (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว