Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 April 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิจัย (1) 7 – 5846 สังกัดศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 – 6123 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 2543 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4103 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0101 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1268 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4583 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน 4 อัตรา (ทันตแพทย์ใช้ทุน) คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 6692 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3446 ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว