Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 December 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0236 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6124 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2373, (1) 7 – 0107, (1) 7 – 0094 และ(1) 7 – ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 1518 และ (1) 7 – 4436 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1585 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0230 และ(1) 7 – 0097 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0884 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3446 ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว