Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0221 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (1) 7 – 5525 สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 - 4544และ(1) 7 - 5114 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 – 6565 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการสรรหา ตำแหน่งบรรณารักษ์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2576 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3538 สังกัดศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4058 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 0944 สังกัด ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว