Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 January 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4687 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3402 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1272 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4583 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (2) 7-5544, (2) 7-4977, (2) 7-4971, (2) 7-4980 และ (2) ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7-5548 และ (2) 7-5005 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4647 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 3209สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว