Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2872 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0113 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ...
ผลคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5481 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6540 สังกัดสาขานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (1) 7 – 6001 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6500 สังกัดสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6502 ถึง (1) 7 - 6506 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0069 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง(เดิม : ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์) (2) 7 – 0898 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว