Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งพนักงานบริการ (1) 7 – 6220 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7– 6508 และ(1) 7– 2784 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5016 สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6540 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5509 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0221 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งบรรณารักษ์ (1) 7 - 3925 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0227 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว