Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 August 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0230 และ(1) 7 – 0097 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2373, (1) 7 – 0107และ(1) 7 – 0094 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1053 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ ประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3473 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ ประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6124 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ ประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4574 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว