Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 September 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2546 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0260 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-5111 สังกัดศูนย์วิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา สถาบันวิจัย พัฒนา ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4678 สังกัดภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0129 สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 - 0858 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0228 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0101 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0243 สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0227 สังกัดสาขาวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว