Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 3211 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-5503 และ (1) 7-5504
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 1230 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4515 สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4453 ...
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2)7-6478 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1425 สังกัดสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3370 สังกัดสาขานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 6492 และ (1) 7 - 6493 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว