Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6487 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1)7-2443
ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4898 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย ...
ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์สาธิต 5 อัตรา สังกัด โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ผลการคัดเลือก นักวิชาการศึกษา (2) 7-6481 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ผลการคัดเลือก อาจารย์สาธิต (2) 7-6476 สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2)7-6483 นักวิชาการคอมพิวเอตร์ (2) 7-6479 ...
ผลการคัดเลือก อาจารย์ (1) 7-5069 สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งคนงาน (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 - 1563 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว