Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 December 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งบรรณารักษ์ (1) 7 - 3925 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 0938 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 4441 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 0100 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งพนักงานบริการ ( 1 ) 7 – 6225 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 1 ) 7 – 5501 สังกัดส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
ผลการสรรหา (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5676 สังกัดภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 – 5284 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว