Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 July 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4654 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 4087 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 6720 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 5765 สังกัดฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 6560 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4197สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 2532 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 – 1026 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1518 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4687 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว