Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อนิสิตขอยกเว้นการเรียน (Exemption) รายวิชา SWU121 ,123 ยื่น Exit - Exam ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 – 6565 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 1009 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 - 6025 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2705 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3452 และ (1) 7 – 3456 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2407 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี ...
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6620 สังกัดส่วนพัฒนากายภาพ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 0949 สังกัด ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว