Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
15 December 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2456 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7 – 4897 สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5637 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4210 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-2) 7 – 6655 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6543 สังกัดสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4657 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว