Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
11 August 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 2 ) 7 – 1545 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3473 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4686 สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3446 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0094, ( 1 ) 7 – 0107, ( 1 ) 7 – 2373 และ ( 1 ) 7 – 5919 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0097 และ ( 1 ) 7 – ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6296 สังกัดภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 1 ) 7 – 0180 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6533 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งวิศวกร (1) 7 - 4049 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว