Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งพยาบาล (1) 7 - 3930 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 6125 สังกัดภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3545 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 6834 สังกัดศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 - 0938 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งทันตแพทย์ (ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน) สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว