Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 September 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0101 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0227 สังกัดสาขาวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์นั้น
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5461 สังกัดสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 – 4832 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งอาจารย์สาธิต จำนวน 6 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5968 สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (1) 7-5022 และ (1) 7-5024 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว