Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง ( 2 ) 7 – 5599 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
ผลการสรรหา 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1)7–1283 และ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) ...
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0236 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ( 1 ) 7 – 1416 สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับการสรรหาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน)
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด เลขประจำตำแหน่ง ( 2 ) 7 – 0980 สังกัดสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0298 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์สาธิต 2 อัตรา และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3456 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6295 สังกัดสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 1791 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว