Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 July 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-1882, (1) 7-4568, (1) 7-6110 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 4087 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 6720 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัครงาน รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1032 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6531 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 6758 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4654 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0204 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3604 ...
ปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน ATutor
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 5765 สังกัดฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว