Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0113 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 6544 สังกัดฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย ...
ผลคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5481 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2872 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5162 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ...
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันอาสาฬหบูชา
โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0330 และ (1) 7 - 3800 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6540 สังกัดสาขานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว