Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
11 December 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ฯ
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 – 4788 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขยายวันส่งผลการสอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5626 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2567 ณ มศว ประสานมิตร
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1189 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2567 ณ มศว องครักษ์ ตลาดวันพุธ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0084 สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา ...
[เปิดรับสมัคร] ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว