Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 November 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...
ขยายรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1775 และ (1) 7 – 1259 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
ขยายรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6154, (1) 7 – 6642 และ (1) 7 – 1465 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 0864 สังกัดภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0194 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 1518 และ (1) 7 – 4436 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0886 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา (2) 7 – 1556 , (2) 7 – 3795 และ (2) 7 – 2544 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4519 และ (1) 7 – 0311 สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1585 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7-4761 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา ...
ผลการสรรหา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษ
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5812 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว