Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
ผลการสรรหา (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งพนักงานบริการ (1) 7 – 6220 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7– 6508 และ(1) 7– 2784 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 2517 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (2) 7 – 2520 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ประกาศ เรื่อง เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2562
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0944 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5016 สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 1280 ...
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยจะเปิดให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว