Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 December 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5028 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1986 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
20 ธ.ค. 62 งานปีใหม่ ประจำปี 2563 Happy New Year 2020 Swu in Wonderland ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 0949 สังกัด ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (1)7-3625 สังกัด ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6342 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 -2880 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 – 2881 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6107 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6378 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 5287 และ (2) 7 - 5288 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2721 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว