Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) (2) 7 - 5007 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (2) 7-4972 และ (2) 7-5541 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7-5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งพยาบาล (2) 7 - 5555 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10 - 9) 7 – 5622และ (10 - 9) 7 – 5623 ...
ขอเชิญชม Jazz Workshop by JARU LIMSILA จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 0957 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
คลีนิคสุขภาพนิสิต มศว ประสานมิตร เปิดให้บริการฟรีสำหรับนิสิต
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 1590 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ...
โครงการ"สำนึกรู้คุณค่า กตเวทิตาคุณ" รำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3604 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ...
ผลการสสรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5069 ...
21 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 2562 โดยคณะกายภาพบำบัด
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2387 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว