Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย”
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6001 ...
ประกาศ การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ...
ประกาศ เรื่อง เรียกสำรองมาทำสัญญา ตลาดนัด มศว
นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 1785 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4436 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 4087 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 0957 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1246 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ (1)7-3538 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5633 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว