Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
18 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7-3928 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (2) 7 - 2518 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 1163 สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5060 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-2442 , (1) 7-5503 และ (1) 7-5504
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3520 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4515 สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3374 สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2)7-2492 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-4838
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 5611และ (2) 7 – 5616 สังกัดงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4065 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว