Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 December 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ (1) 7 – 6507, ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 – 6510 ...
ประกาศห้องสอบ SWU132 ปลายภาค 1/2561
ชม Christmas Carols V จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้กายภาพบำบัดแก่ประชาชน
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1215 สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7–3419 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4441 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 2825 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 1163สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4960 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 – 4073 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 1034 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3925 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2476 และ (1) 7 – 1465 ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว