Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0299 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
ประกาศรายชื่อสอบและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 7 (25 มีนาคม 2561)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งคนงาน (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
การเสวนา Stephen Hawking's Legacy
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0113 และ (1) 7 – 5361 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3446 , (1) 7 – 4513 และ (1) 7 – 5362 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 - 1563 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0230 และ (1) 7 – 5028 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0048 และ (1) 7 – 1268 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)7-3928
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0107 และ (1) 7 – 2373 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7-5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว