Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 November 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4067 และ (1) 7 – 5535 ...
ยกเลิกประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7-5548 และ (2) 7-5005 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5512 สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7-5548 และ (2) 7-5005 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5886 สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 – 5298, (2) 7 – 5302 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1890 และ (1) 7 – 1891 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เลขประจำตำแหน่ง(2)7-2016 สังกัดสำนักงานคณบด
1-30 พฤศจิกายน 2562 การแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4012 ...
ทุนแลกเปลี่ยน ณ KANASAWA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วิชา SWU121
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4232 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(1) ...
สถานฑูตอเมริกัน เปิดรับสมัครแข่งขันทุนแลกเปลี่ยน FULBRIGHT
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว