Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 October 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4519 สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-2445 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4664 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 1036 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 1046 และ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 4184 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – ...
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 4756 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-5503 และ (1) 7-5504 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6499 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4835 สังกัดงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (10-8) 7–3723 ...
ขอเชิญชวนนิสิตประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (รอบคัดเลือกตัวแทน มศว)
ผลการคัดเลือก ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 256 ปิดให้บริการสำนักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว