Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 April 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 1552 สังกัดสังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 – 6123 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิจัย (1) 7 – 5846 สังกัดศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย ...
สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอเลื่อนการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 2543 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7 – 1772 , (1) 7 – 4838 , (1) 7 – 5503 และ (1) 7 ...
ขยายเวลารับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 2532 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 5765 สังกัดฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ...
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิด-ปิด ประตูและด่านตรวจภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4103 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5457, (1) 7 – 6154 และ (1) 7 – 6642 ...
ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0101 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว