Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
15 November 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4232 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
การลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/2561
19 พฤศจิกายน 2561 วันสุดท้ายการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) ภาคเรียนที่ 1/2561
การขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียนที่ 2/2561
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 สังกัดส่วนการคลัง ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 0275 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6531 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6644 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 0717 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9) 7–5622 สังกัดงานสารบรรณและบริหารทั่วไป ส่วนบริหารงานกลาง ...
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 - 0919 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 – 4670 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว