Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0221 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ครบรอบ 25 ปี
ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (๒) ๗ –๑๔๐๑ ...
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร (1)7 – 0099 และ (1)7 – ...
คณะพลศึกษาจัดปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 – 6565 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (1) 7 – 5525 สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5510 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 - 4544และ(1) 7 - 5114 ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว