Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา 28 มี.ค.62
ขอเชิญร่วมโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 8
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 1280 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (1) 7 – 4450 สังกัดส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี
ผลการสรรหา ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9) 7 – 4466 สังกัดส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4837 สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-5630 และ (1) 7-5878 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3578 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0330 และ (1) 7 – 3800 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) จำนวน 3 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครนักกีฬาบุคลากร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว