Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 June 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 2526 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "จุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ" วันที่ ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0988 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5453 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 6485 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
โครงการ UMAP
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5361 ...
รับสมัคร ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5280 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2491 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0298 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4567 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1518 และ (1) 7 – 4436 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5445 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0236 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4686 สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว