Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 6720 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SWU Moodle
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1890 และ (1) 7 - 1891 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2784 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
ผลการสรรหา (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1890 และ (1) 7 – 1891 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4829 ...
รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2784 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7-4758 ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4635 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (1) 7 - 4224 สังกัดศูนย์วิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0228 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10 - 9) 7 – 5623 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0228 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว