Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญร่วมโครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

กิจกรรม

วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ครบรอบ 25 ปี
คณะพลศึกษาจัดปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
 

อบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำน้นทนาการ
ขอเรียนเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ...
63rd & 64th IATSS Forum in 2020
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง(10-9) 7 – 5622 และ (10-9) 7 – 5623 ...
ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยโซเฟีย
Exchange Program@VIA U. College, Denmark
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเริ่มสิงหาคม 2562
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว