Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 6 (25 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 5 (24 กุมภาพันธ์ 2561) ...
 

กิจกรรม

ขอเชิญชม Chorus Workshop by Dr. T.J. Harper จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
คณะวิทยาศาสตร์จัดการเลือกตั้ง "ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561"
28 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญร่วมงาน มาฆบูชา
 

อบรม

เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาาเวชปฎิบัติทั่วไป ...
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ...
โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ iThesis ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (2) 7 - 2518 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4515 สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ2
ประกาศรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุน UMAP Programs A&B
สกอ. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา New Zealand ASEAN SCholarship
สำนักงาน กสทช. รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว