Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเหตุการณ์ต่างๆ ...
บริการให้คำปรึกษาสำหรับนิสิต มศว
รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ
 

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ...
การบรรยาย เรื่อง Does emotion matter to science learning?
มุมทางการเมืองกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 

อบรม

โครงการอบรมนานาชาติประจำปี 2562
โครงการอบรม " การเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลง "
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัคร อาจารย์แนะแนว จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 0950 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0947 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนฟุลไบรท์ เรียนต่อ ป.โท/ป.เอก
Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET 2019
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว