Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 November 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

เชิญชวนนิสิตเข้าฟังการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561
การลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/2561
19 พฤศจิกายน 2561 วันสุดท้ายการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) ภาคเรียนที่ 1/2561
 

กิจกรรม

โครงการวันสถาปนาคณะพลศึกษาและทำบุญตักบาตร
ขอเชิญชม SWU Piano Festival III
ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ...
 

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬาและออกกำลังกาย
สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ...
ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดโครงการสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7– 5970 สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ (1) 7– 5968 สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน
ROBINSON JEANS DIY Contest
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว