Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
15 December 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศห้องสอบวิชา SWU132 ปลายภาคเรียน 1/2561
 

กิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรงานปีใหม่
"แฟนซีปีใหม่ 2018 SWU Around The World Night Parth"
 

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬาและออกกำลังกาย
สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ...
ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดโครงการสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 1518 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9) 7–2677 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

Taiwan's Education and Scholarships Thailand 4.0 Scheme
กรมชลประทาน รับสมัครงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว