Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 January 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2562 ...
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ประจำปี2563
วันที่ 9-16 มกราคม 2563 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะปิดทำการชั่วคราว
 

กิจกรรม

23 - 24 มกราคม 2563 ขอเชิญร่วมงานสาธิตประสานมิตรวิชาการ เปิดบ้านประสานมิตร
ขอเชิญชวนร่วมงาน SWU JOB FAIR 2020
มศว เป็นเจ้าภาพจัดงานเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23
 

อบรม

การอบรมประยุกต์แบบจำลองของกระดูกและกล้ามเนื้อ
การอบรมประยุกต์แบบจำลองของกระดูกและกล้ามเนื้อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3402 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4687 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 1590 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum
อาสาสมัครญี่ปุ่น
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว