Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
15 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง Associate Flood and Drought Forecaster (AFDF)
รับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2568
UNESCO มอบรางวัล UNESCO Prize for Girls'and Women's Education ประจำปี 2567
ขอเชิญประชุม Digitalization of University (Online Conference)
รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
รับสมัครงาน บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด
ขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 8 ประจำปี 25667
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์
รับสมัครผู้ช่วยฝ่ายบัญชีและบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ทุนโครงการ USAID Enhancing Equality in Energy for Southeast Asia (E4SEA) Gender-Inclusive Energy ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว