Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 December 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7–3419 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต 3 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ที่ 1-2 (1) 7 – 5959 และ (1) 7 – 6270 ตำแหน่งอาจารย์ที่ 3 (1) 7 – 0335
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2476 และ (1) 7 – 1465 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3925 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7–1298 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5878 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว