Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
16 October 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (10-8) 7–3723 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 2825 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
แก้ไขวันสิ้นสุดการรับสมัคร รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4657 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5442 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ (1) 7 – 6612 สังกัดส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7 – 4897 สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6487 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (1) 7-3930 สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว