Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
15 August 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0048 และ (1) 7 – 1268 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 3591 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร (1) 7 - 6548 สังกัดฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 - 6553 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 6489 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 4785 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5361 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3446 และ (1) 7 – 5362 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 1036 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว