Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 October 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0714 และ (1) 7 – 6211) ...
รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน 7 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1399 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 6690 สังกัดสำนักวิชาการสร้างสรรค์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 2532 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0949 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5364 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5750 และ (1) 7 – 0194 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4647 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว