Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สาขาประวัติศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1)7 – 4453 และตำแหน่งบุคลากร ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7-3928 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-1772
เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขารัฐศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งบุคลากร
สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว