Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

กิจกรรม


30 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมงาน SWU Job Fair 2024
26 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2566
29 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมโครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ มศว
26 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 75 ปี มศว 2567
อบรม "Hands-on Oracle Cloud Computing"
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว