Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

กิจกรรม


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ...
การบรรยาย เรื่อง Does emotion matter to science learning?
กิจกรรม Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน
การบรรยาย หัวข้อ "จากงานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรมเครื่องสำอางระดับนานาชาติ"
งานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27 (SWU JOB FAIR 2019)
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเข้มแข็งชุมชนคนประสานมิตร มศว คลินิก ปี1
โครงการอบรมนานาชาติประจำปี 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
SCIENCE RESEARCH CONFERENCE
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว