Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

รับนักศึกษาเพื่อฝึกงาน

บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด มีความสนใจให้นักศึกษาภาคสาขาวิชาดังนี้
ภาคสาขาวิชา การบัญชี คอมพิวเตอร์ ภาษาญี่ปุ่น และการท่องเที่ยว ในระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานกับทางบริษัทฯ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว บริษัท ซีโก้ ทราเวลา จำกัด
E-mail ผู้ส่งข่าว info@zegotravel.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 สิงหาคม 2566  ถึง   31 ธันวาคม 2568

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว