Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 October 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

การจองห้องพักสำหรับบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564
การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2565
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2566
คณะวิทยาศาสตร์ มศว ผ่านการประเมิน EdPex200
การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กันยายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 ...
ขั้นตอนการขอยื่นยกเว้นการเรียน (Exemption) รายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU193,SWU194 ...
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU 193, SWU194 ประจำปีการศึกษา 2565 ...
งานสื่อสารองค์กร (ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) ปิดทำการ 21-23 ก.ค. 65
คณะพลศึกษา ขอแจ้งงดให้บริการ ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มฯ
ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตใหม่)
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตเก่า รหัส 60 - 64
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (มศว ประสานมิตร)
โครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคคลบาท ประจำปีงบประมาณ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7-3443 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7-5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ตลาดนัด มศว ประสานมิตร หยุดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 วันที่ 12 และ 14 เมษายน 2565
คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
การพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบออนไลน์ E-Receipt
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564
 

กิจกรรม

โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก : เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
29 กันยายน 2565 ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปีพุทธศักราช 2565
โครงการบริการวิชาการเรื่อง ไวรัส HPV ไม่เลือกเพศ
 

อบรม

การอบรมแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs)
โครงการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว เรื่อง Introduction to Coffee
โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาตะวันตก รุ่นที่ 1/2565
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4071 สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ (1) 7 - 3925 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครนิสิตโครงการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1)
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2 พฤษภาคม -15 กรกฎาคม 2565

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ด้านภาษาศาสตร์เอกวิชาภาษาจีน
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ลาดกระบัง
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว