Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 February 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอแสดงความเสียใจกับนางอุไรวรรณ วรรณะ ที่สูญเสียมารดา
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกตลาดวันพุธ และตลาด swu night plaza
ตารางเดินรถงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2566
ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ
รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2566
รับสมัครการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2566
11 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
World Top 2% of Scientists 2022 by Stanford University
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA
การจองห้องพักสำหรับบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2566
การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์ มศว ผ่านการประเมิน EdPex200
การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กันยายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 ...
ขั้นตอนการขอยื่นยกเว้นการเรียน (Exemption) รายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU193,SWU194 ...
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU 193, SWU194 ประจำปีการศึกษา 2565 ...
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มฯ
 

กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา
IRCO จัดสัมมนาประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
 

อบรม

การอบรมแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs)

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เภสัชกร (1)7-5829 , (1)7-3807 สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 6261 สังกัดภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5453 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เปิดสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ปีการศึกษา 2566
เปิดสมัครนิสิตหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น มศว

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ASEA-UNINET Virtual Workshop 2023
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับนิสิตกำลังศึกษาอยู่ หรือนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา
ประกาศรับสมัครพนักงานมูลนิธิ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว