Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 June 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตเก่า รหัส 60 - 64
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตใหม่)
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (มศว ประสานมิตร)
โครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคคลบาท ประจำปีงบประมาณ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7-5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7-3443 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ตลาดนัด มศว ประสานมิตร หยุดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 วันที่ 12 และ 14 เมษายน 2565
คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
ปิดการให้บริการผ่านเครือข่ายบัวศรีชั่วคราว มศว ประสานมิตร
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ปิดทำการชั่วคราว 23-25 กุมภาพันธ์ 2565
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ปิดบริการชั่วคราว วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2565
ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2565
9-11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์ปิดทำการชั่วคราว
การพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบออนไลน์ E-Receipt
รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564
โปรแกรมออนไลน์: การใช้โซเชียลมีเดียของไทยและญี่ปุ๋น Intercultural Comparison about SNS in Japan ...
การป้องกันที่สำคัญกับคนทุกวัย วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (Boostrix)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดทุก 1 ปี ระวัง!เสี่ยงป่วยรุนแรง
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิ ...
การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ...
สร้างภูมิคุ้มกันตับ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
 

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University"
ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 73 ปี มศว 2565
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา2564
 

อบรม

โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาตะวันตก รุ่นที่ 1/2565
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (10 - 9) 7 – 2688 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4568 และ (1) 7 - 5749 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1882 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครนิสิตโครงการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1)
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2 พฤษภาคม -15 กรกฎาคม 2565

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครตำแหน่ง Sale Executive (ด้านสื่อโฆษณา และ พื้นที่งานแสดงสินค้า)
รับสมัครตำแหน่ง Sale Executive (ด้านสื่อโฆษณา และ พื้นที่งานแสดงสินค้า)
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน นิสิต/นักศึกษา โครงการ “พี่สร้างน้อง”
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว