Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
16 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการประกวดออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า ร้าน SWU SHOP
โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สาหรับชื่อสินค้า “SWU” ร้าน SWU SHOP
ผลกระทบต่อผู้ใช้งานบัญชี GAFE จากการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ของบริษัท Google
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2564 แจ้งปิดถนนบริเวณด้านหน้าหอพักนิสิตแพทย์ชั่วคราว
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63
ขยายเวลาหยุดให้บริการตลาดนัด มศว ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
ขยายเวลาเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มศว ถึงวันที่ 11พฤษภาคม 2564
ประกาศหยุดให้บริการตลาดนัด ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 เมษายน 2564
ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการเช่าตัด เสื้อครุย ชุดสูท ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565
ส่วนกิจการนิสิตรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ...
ขออนุญาตปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME ...
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจแจ้งความจำนงเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
SWUTEL คนละครึ่ง
โครงการอบรมภาษาตะวันออก มศว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมงาน Ambassador For A Day
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ...
Thailand New Gen Inventors Award 2021
หยุดให้บริการตลาดนัด มศว ประสานมิตร (ชั่วคราว)
Thailand New Gen Inventors Award 2021
Thailand New Gen Inventors Award 2021
Thailand New Gen Inventors Award 2021
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักคอมพิวเตอร์เปิดทำการตามปกติ
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอโศกโมเดล (Asok Model) เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สุขภาวะในบริบทชุมชนเมือง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ตลาดนัดวันพุธ และตลาดนัด SWU Night Plaza ณ มศว ...
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ในโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
แจ้งตารางการให้บริการรถรับ-ส่งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตลาดนัด มศว ประสานมิตร หยุดให้บริการ 1 วัน
โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก : กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ...
ขอแจ้งปิดบริการสถานที่ห้องเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ของสำนักคอมพิวเตอร์
เรื่องการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น ส่วนกิจการหอพักนิสิต
16 พฤศจิกายน 2563 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา (Withdrawn) ภาคเรียนที่ 1/2563
เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปี 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563 ...
ประกาศ การจองห้องพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ...
รอบที่ 1 การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ
ขยายเวลาเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิด-ปิด ประตูและด่านตรวจภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 

กิจกรรม

โครงการนิทรรศการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (AI Research & Innovation Expo 2021)
อบรมโครงการบริการวิชาการ "เสริมกำลังใจ สร้างภูมิคุ้มกันจิต ผ่านช่วงโควิดไปด้วยกัน"
โครงการออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า และออกแบบตราสินค้า Logo "SWU"
 

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 (Scholarship ...
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง ขอตำแหน่งวิชาการด้วยระเบียบใหม่ 2563 ใครว่ายาก?
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3538 สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5812 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 - 2556 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัคร โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร1ปี)
ประกาศรับสมัคร โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์(นอกเวลา) รุ่นที่1

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กิจกรรมเวิร์คช็อปออนไลน์ฟรีจากResubae
ตำแหน่ง HR&Admin officer /เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล
รับสมัครตำแหน่ง Marketing Communication Executive x 1 อัตรา
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว