Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
15 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

เว็บไซต์หางาน eJoblive

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หางาน eJoblive
เรียน รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เนื่องจากเว็บไซต์หาคน หางาน eJoblive ได้ติดต่อเข้ามาเรื่อง ฝากเจ้าหน้าที่แนะแนวของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช่วยประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ eJoblive เพื่อเพิ่มช่องทางในการหางานให้กับนักเรียน นักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา

จึงได้ทำการแนบไฟล์เอกสารมา ดังนี้
1. เอกสารขอความอนุเคราะห์ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หางาน eJoblive
2. ลิงก์แสกน QR code เว็บไซต์ eJoblive ให้นักเรียน นักศึกษาใช้สแกนเพื่อลงทะเบียน
3. คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ eJoblive สำหรับผู้สมัครงาน
4. ฝากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องคัดลอกลิงค์เว็บไซต์ : www.ejoblive.com เพื่อส่งให้นักเรียน นักศึกษาเข้าไปดูตำแหน่งงานผ่านลิงก์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว และ eJoblive ขอขอบพระคุณ ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

แววสุรีย์ สาธร
ผู้ประสานงาน
เว็บไซต์ : www.ejoblive.com
อีเมล : marketing@ejoblive.com
โทรสำนักงาน : 02-513-9787-8
โทรสาร : 02-938-4124
โทร. : 092-479-3381
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว แววสุรีย์ สาธร
E-mail ผู้ส่งข่าว marketing@ejoblive.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 กุมภาพันธ์ 2565  ถึง   17 กุมภาพันธ์ 2568

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว