Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

เปิดรับข้อเสนอขอรับผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเข้ามาปฏิบัติงานประจำหน่วยงานในประเทศไทย ภายใต้กรอบ World ...
อาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
 

กิจกรรม

29 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมโครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ มศว
30 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมงาน SWU Job Fair 2024
26 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2566
 

อบรม

อบรม "Hands-on Oracle Cloud Computing"
การขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัคร ...

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ (10-1)7–4521,(10-1) 7–5015,(10-1) 7–4454 และ(10-1) ...
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6436 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งแพทย์ (1)7-3859,(1)7-5384,(1)7-5388 และ (1)7-5390 สังกัดฝ่ายการแพทย์ ...
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 5599 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 5501 สังกัดส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ...
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 –3604 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4237 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
ขยายรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5626 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3481 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0244 สังกัดสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 3446 และ ( 1 ) 7-5362 ...
รับสมัครงาน ( 1 ) 7 – 0094, ( 1 ) 7 – 0107, ( 1 ) 7 – 2373 และ ( 1 ) 7 – 5919 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6436 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6103 สังกัดสาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4559 และ ( 1 ) 7 – 5363 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1189 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

เชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Girls in ICT Day Thailand 2024 และ โครงการอบรมทักษะดิจิตอล
บริษัท AIA จัดงาน COP ประจำเดือนเมษายน ปี 2567
ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง Associate Flood and Drought Forecaster (AFDF)
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว