Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 February 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอแสดงความเสียใจกับนางอุไรวรรณ วรรณะ ที่สูญเสียมารดา
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกตลาดวันพุธ และตลาด swu night plaza
ตารางเดินรถงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
 

กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา
IRCO จัดสัมมนาประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
 

อบรม

การอบรมแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs)

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 1 ) 7 – 4739 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 5943 สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่ง เภสัชกร (1)7-5829 , (1)7-3807 สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 6261 สังกัดภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5453 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5055 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6437 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1189 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 2715 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3545 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 5278 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 22 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 1555 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 1424 สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด
รับสมัครงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6296 สังกัดภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (1) 7-3930 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 5361 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0094, ( 1 ) 7 – 0107, ( 1 ) 7 – 2373 และ ( 1 ) 7 – 5919 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 3446 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ( 1 ) 7 - 6271 สังกัดโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 1899 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3404 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 6834 สังกัดศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5464 สังกัดฝ่ายบริการวิชาการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (10 - 9) 7 – 2677 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 5097 สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7 – 4897 สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร (เภสัชกรผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน) จำนวน 4 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 - 0938 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
ขยายเวลา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 3587 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0094 ( 1 ) 7 – 0107 ( 1 ) 7 – 2373 และ ( 1 ) 7 – 5919 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 2714 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขยายเวลา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7 - 5504 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3446 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 5361 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1248 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5874 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3504 และ (1) 7 - 5453 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 4098 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ( 2 ) 7 - 2671 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด
ขยายเวลา (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5804 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 6720 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6296 สังกัดภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 5506 สังกัดสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7-6271 สังกัดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7-6271 สังกัดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6100 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5055 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (10 - 9) 7 – 2692 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (10 - 8) 7 – 3728 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 6720 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 - 0938 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ (1) 7 - 5759 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 1 ) 7 – 3587 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-5462 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ( 1 ) 7 - 3409 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5943 สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6437 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 5361 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 1791 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ (1) 7 - 3925 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4071 สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 5506 สังกัดสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4891 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (1) 7 – 6225 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0129 ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 1890 ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 1 ) 7 – 6551 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4890 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3404 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5874 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3456 และ (1) 7 - 5751 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5804 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1991 และ (1) 7 – 1259 ...
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6642 และ (1) 7 – 1465 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5850 สังกัดฝ่ายการเรียนการสอน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 1899 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0048 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4679 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4684 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ( 2 ) 7 - 4098 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5453 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3473 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (10-8) คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 1 ) 7 – 5501 สังกัดส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 5299 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 1 ) 7 – 0303 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5750 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4686 สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1583 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5055 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1991 และ (1) 7 – 1259 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4568 และ (1) 7 - 5749 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6642 และ (1) 7 – 1465 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5943 สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 - 5288 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 1 ) 7 – 0100 ...
รับสมัครงาน (รายวัน) นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน (รายวัน) นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5462 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 1791 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 4441 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0097 และ ( 1 ) 7 – 5028 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3446 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5461 สังกัดสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0094 ( 1 ) 7 – 0107 ( 1 ) 7 – 2373 และ ( 1 ) 7 – 5919 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 6720 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 6459 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 2497 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 - 5287 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5818 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
URGENT CALL FOR FULL-TIME NATIVE ENGLISH SPEAKING LECTURER
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4071 สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6437 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 - 1342 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0228 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0129 ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 1890 ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5812 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เปิดสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ปีการศึกษา 2566
เปิดสมัครนิสิตหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น มศว

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ASEA-UNINET Virtual Workshop 2023
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับนิสิตกำลังศึกษาอยู่ หรือนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา
ประกาศรับสมัครพนักงานมูลนิธิ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว