Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 October 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

"โครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว (PM 2.5) สู่ลมหายใจ"
ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่น Exemption รายวิชา SWU193 / SWU194 ภาคเรียนที่ 1 /2566
 

กิจกรรม

20 ตุลาคม 2566 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน, ขูดหินน้ำลาย, ถอนฟัน, ...
โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...
25 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปีพุทธศักราช 2566
 

อบรม


สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ขยายรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5626 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4237 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ...
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0244 สังกัดสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 - 4788 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (2) 7 - 5536 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 6125 สังกัดภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการสร้างสรรค์ ...
รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6356 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5510 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(1) 7-0311 สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1355 สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 5672 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 5002 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1 นักกายภาพบำบัด (10-8) 7-6901 ตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป (10-8) ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1424 สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 3446 และ ( 1 ) 7-5362 ...
รับสมัครงาน ( 1 ) 7 – 0094, ( 1 ) 7 – 0107, ( 1 ) 7 – 2373 และ ( 1 ) 7 – 5919 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 –3604 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 5501 สังกัดส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6436 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7- 1187 สังกัดส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5943 สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3481 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6103 สังกัดสาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4457 และ (1) 7 - 0642 สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 5599 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 5599 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (10 – 9) 7 – 5621 และ (10 – 9) 7 – 5623 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 - 3714 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 2 ) 7 - 1299 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4559 และ ( 1 ) 7 – 5363 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5626 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4237 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1189 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน อาจารย์ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 4 อัตรา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0194 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 1 ) 7 – 6555 สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 1 ) 7 – 3620 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5669 สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0850 สังกัดฝ่ายบริการวิชาการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1444 สังกัดสำนักวิชาการสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5953 สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1596 สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5046 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 1 ) 7 – 4010 สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1998 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4608 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (1) 7 - 5525 สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 6720 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7-5321 และ (2) 7-5322 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (10 – 9) 7 – 5621 และ (10 – 9) 7 – 5623 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5091 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4679 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6681 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา (2) 7 - 1556 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดหน่วยจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 1 ) 7 – 4439 สังกัดส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 1 ) 7 – 4440 สังกัดส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา (1)7–0001,(1)7–0129, (1)7–1890, (1)7–1891 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 4564 สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7-4431 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7-4008 ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4447 สังกัดหน่วยจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 4452 สังกัดหน่วยจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ (2) 7 - 2708 ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0084 สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 4054 สังกัดภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 – 6759 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 5523 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6247 สังกัดสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 - 5629 สังกัดโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ( 2 ) 7 – 1031 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6681 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0230 สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6436 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 5760 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 -2389 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-0311 และ (1) 7-5933 สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 6406 สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0850 สังกัดฝ่ายบริการวิชาการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 3801 สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 - 5129 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ( 1 ) 7 – 6379 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5732 และ (1) 7 – 6103 สังกัดสาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ( 1 ) 7 – 6379 ...
รับสมัครครูสอนวิชาภาษาไทย
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ (1) 7 - 1436 และ (1) 7 - 6615 สังกัดส่วนพัฒนากายภาพ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 0085 สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7– 5770 และ (1) 7– 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4237 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 3922 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 6142 สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 2 ) 7 – 2719 สังกัดสาขาวิชาดุริยาคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5075 และ (1) 7 - 5076 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (1) 7 - 5525 สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4033 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5626 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1189 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4559 และ ( 1 ) 7 – 5363 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3545 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1991 และ (1) 7 – 1259 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 2715 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3471 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4679 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 1 ) 7 – 5488 สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0094, ( 1 ) 7 – 0107, ( 1 ) 7 – 2373 และ ( 1 ) 7 – 5919 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา (2) 7 - 1556 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 3446 และ ( 1 ) 7-5362 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 5935 สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 1 ) 7 – 5488 สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4890 และ ( 1 ) 7 – 4891 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4065 สังกัดสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 2 ) 7 - 1025 สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1465 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4608 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 0855 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 3798 สังกัดภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3909 สังกัดศูนย์วิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา สถาบันวิจัย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (10 - 9) 7 – 5623 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (1) 7 - 5525 สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5751 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 3416 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 5097 สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0230 สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 - 6639 สังกัดสำนักวิชาการสร้างสรรค์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 2703 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ( 1 ) 7 - 3615 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 0909 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน (บุคคลพิการ) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 1 ) 7 – 5823 สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4559 และ ( 1 ) 7 – 5363 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา (1)7–0001,(1)7–0129, (1)7–1890, (1)7–1891 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1991 และ (1) 7 – 1259 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7-4826 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 3509 สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด
รับสมัครงาน ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 14 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 5315 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัครงานสายปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา (งบประมาณส่วนกลาง)
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 4182 สังกัดศูนย์นวัตกรรมและวิทยบริการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 6438 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6180 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( 1 ) 7 –5533 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3386 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3471 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3545 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 5943 สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 5943 สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 2497 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 6758 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 6237 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน อาจารย์สาธิต, นักจัดการงานทั่วไป, พนักงานบริการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4237 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 0094, ( 1 ) 7 – 0107, ( 1 ) 7 – 2373 และ ( 1 ) 7 – 5919 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 3446 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 5361 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 2 ) 7 - 0873 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4678 สังกัดภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4679 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0001 สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1436 สังกัดส่วนพัฒนากายภาพ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7-5458 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1991 และ (1) 7 – 1259 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0129 ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 1890 ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 0230 สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วม โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 27 ...
เปิดสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ปีการศึกษา 2566

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับนักศึกษาฝึกงาน/รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
บริษัท คินลอง ฮาร์ดแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว