Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 June 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตเก่า รหัส 60 - 64
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตใหม่)
 

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University"
ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 73 ปี มศว 2565
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา2564
 

อบรม

โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาตะวันตก รุ่นที่ 1/2565
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (10 - 9) 7 – 2688 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4568 และ (1) 7 - 5749 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1882 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1248 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3386 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5453 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 - 1342 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0228 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0129 ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 1890 ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1584 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 6266 สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ผู้จัดการร้าน SWU Shop) (1) 7 – 6535 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5812 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 2526 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ( 1 ) 7 - 6271 สังกัดโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3446 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 0187 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (10 - 9) 7 – 2692 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงานแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 0094, ( 1 ) 7 – 0107, ( 1 ) 7 – 2373 และ ( 1 ) ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 0097 และ ( 1 ) 7 – 5028 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 1510 สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 2 ) 7 – 1545 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 3446 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ...
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 1 ) 7 – 5149 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 - 4099 สังกัดสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (1) 7 - 4049 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 - 6709 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 1791 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 3806 สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 1 ) 7 – 5149 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 5956 สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4678 สังกัดภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 1 ) 7 – 4832 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4686 สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 1 ) 7 - 1419 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6296 สังกัดภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ( 2 ) 7 - 4098 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4684 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 6714 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา ( 1 ) 7 - 1896 ,( 1 ) 7 - 3509 สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 4893 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 6022 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5979 สังกัดสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1756 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 5619 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 - 6507 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ...
รับสมัครงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 1416 สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ...
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อ
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3473 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4237 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน - บุคคลพิการเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 11 ตำแหน่ง
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 6682 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 2503 และ (2) 7 – 0892 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6124 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1)7-4164 สังกัดฝ่ายการแพทย์ (สาขาวิชานิติเวชศาสตร์) ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6533 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัคร บุคคลภายในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร (1) 7 - 4049 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5300 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3404 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5626 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3446 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4576 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 4732 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0094, (1) 7 – 0107, (1) 7 – 2373และ (1) 7 – ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 0097 และ ( 1 ) 7 – 5028 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3443 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ (10-1) 7 – 4454, (10-1) 7 – 4895 และ (10-1) 7 – ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1584 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1584 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 0243 สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3456 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 0187 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10 - 9) 7 – 5621 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด เลขประจำตำแหน่ง ( 2 ) 7 – 0980 สังกัดสาขากายภาพบำบัด ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 0228 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร (เภสัชกรผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน) จำนวน 4 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6295 สังกัดสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (2) 7 – 0886 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 1599 และ ( 1 ) 7 - 0311 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 1506 สังกัดศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (1) 7 - 4793 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3386 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง ( 2 ) 7 – 5599 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 0864 สังกัดภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 - 1510 สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0227 สังกัดสาขาวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6016 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 - 6271 , ( 1 ) 7 - 6282 , ( 1 ) 7 – 6407
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 5152และผู้ปฏิบัติงานช่าง ...
รับสมัครงาน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3642 สังกัดส่วนกิจการนิสิต ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7-1326 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 0129, ( 1 ) 7 – 1890, ( 1 ) 7 – ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 0187 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 6682 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (10 - 9) 7 – 2690 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 1584 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 – 2713 และ (2) 7 – 2715 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 6715 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7 - 5504 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 4770 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7 - 4441 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4684 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4686 สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 6022 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 1791 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0236 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 1791 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1248 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4237 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0298 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 - 2556 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4576 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5943 สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3473 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3404 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1279 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 – 1569 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ขยายรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1775 และ (1) 7 – 1259 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
ขยายรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6154, (1) 7 – 6642 และ (1) 7 – 1465 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 - 6287 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2818 สังกัดส่วนการคลัง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5626 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (10-9) 7 – 2692 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 0884 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5300 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 0870 สังกัดภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งเภสัชกร (เภสัชกรผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน) จำนวน 4 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 1791 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0158 สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ขยายรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1775 และ (1) 7 – 1259 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
ขยายรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6154, (1) 7 – 6642 และ (1) 7 – 1465 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0194 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3446 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2373, (1) 7 – 0107, (1) 7 – 0094 และ(1) 7 – 5919
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0097 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7-4761 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา ...
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5812 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6243 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1584 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
URGENT CALL FOR FULL-TIME NATIVE ENGLISH SPEAKING LECTURER
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครนิสิตโครงการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1)
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2 พฤษภาคม -15 กรกฎาคม 2565

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครตำแหน่ง Sale Executive (ด้านสื่อโฆษณา และ พื้นที่งานแสดงสินค้า)
รับสมัครตำแหน่ง Sale Executive (ด้านสื่อโฆษณา และ พื้นที่งานแสดงสินค้า)
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน นิสิต/นักศึกษา โครงการ “พี่สร้างน้อง”
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว