Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการจากสำนักคอมพิวเตอร์
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดานายธรรมรัตน์ ประสาทพจน์
ผศ.แผน เจียระนัย อดีตคณบดีคณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม
 

กิจกรรม

ครบรอบ 19 ปี สถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 เมย 2562 เปิดให้บริการทางทันตกรรมตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยไม่คิดมูลค่า
การยกระดับคุณภาพหลักสูตร สู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2
 

อบรม

รับสมัครทีมเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ขอเชิญชวนร่วมโครงการ Education ICT Forum 2019
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1025 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1246 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 - 4073 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6538 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7-5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (2) 7-5555 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4004 สังกัดส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเวชสถิติ) (2) 7-5539 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม ...
รับสมัครงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) (2) 7-5007 ...
รับสมัคร ตำแหน่งบรรณารักษ์ (2) 7 – 2576 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 0899 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
รับรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0048 และ (1) 7 – 1268 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0947 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5453 สังกัดสาขาสหวิทยาการ/พหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชาวต่างประเทศ URGENT CALL FOR FULL-TIME AND PART-TIME NATIVE ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 0864 สังกัดภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 5533 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6539 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7-5316 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 2629 และ (2) 7 – 2630 ...
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0339 สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5509 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4907 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5443 และ (1) 7 – 5445 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 0894 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6636 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 1280 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4837 สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (10-9) 7–2691 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10-9) 7–2677สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (1) 7 – 1239 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5442 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 2522 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5884 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 – 2512 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0221 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 6681 และ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 6682 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 3578 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1583 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (1) 7-6001 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 – 5907 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1583 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6540 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 – 5910 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัครงาน - บุคคลพิการเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 10 ตำแหน่ง
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 – 2634 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 – 6473 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7–3418 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4058 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 6689 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 6490 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัคร อาจารย์แนะแนว จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 0950 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0947 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5633 และ (1) 7 – 6486 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
ขยายเวลา รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4513 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) - 4837 สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (10-1) 7 – 0004 (10-1) 7 – 4527 และ(10-1) 7 – 4528 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (10-1) 7-0132 สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3404 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5452 สังกัดสาขาวิชาท่องเที่ยว ...
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0227 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0101 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7 - 6001 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 6688 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (รายวัน) สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5097 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) จำนวน 3 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 - 6565 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 1518 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 0968 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9) 7–2677 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (10-9) 7–2691 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6653 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0230 และ (1) 7 – 5028 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0107 และ (1) 7 – 2373 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ...
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7–3419 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5928 สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต 3 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0330 และ (1) 7 – 3800 สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2476 และ (1) 7 – 1465 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3925 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ที่ 1-2 (1) 7 – 5959 และ (1) 7 – 6270 ตำแหน่งอาจารย์ที่ 3 (1) 7 – 0335
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7–1298 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5630 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5878 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2515 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-2) 7 - 6655 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-2) 7 - 6654 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7– 5968 สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ (1) 7– 5970 สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 – 5632 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4232 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9) 7–5622 สังกัดงานสารบรรณและบริหารทั่วไป ส่วนบริหารงานกลาง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 – 4670 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9) 7 – 4466 สังกัดส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2456 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัคร ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (1) 7 – 4450 สังกัดส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6653 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 – 2512 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 5068 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6636 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6644 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร วิศวกรวิชาชีพ 1 อัตรา วิศวกร 1 อัตรา และผู้ปฏิบัติงานช่าง 1 อัตรา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 1582 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7-4897 สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี
แก้ไขรับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 3209 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 4551 สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร ...
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (10-8) 7–3723 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 2825 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4657 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
แก้ไขวันสิ้นสุดการรับสมัคร รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4657 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5442 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7 – 4897 สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ (1) 7 – 6612 สังกัดส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (1) 7-3930 สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6487 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 1034 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7-4441 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0717 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4210 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 - 4087 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6543 สังกัดสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0275
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4664 สังกัดสังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (1) 7 – 1243 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6530 และ (1) 7 – 6531 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6557 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 6549 สังกัดฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4960 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชาวต่างประเทศ URGENT CALL FOR FULL-TIME AND PART-TIME NATIVE ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4647 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3538 และ (1) 7 – 2456 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5097 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5443 และ (1) 7 – 5445 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน ...
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5633 และ (1) 7 - 5637 ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
National and International Conference 2019 PANYAPIWAT INSTITUTE
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว