Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

บริการให้คำปรึกษาสำหรับนิสิต มศว
รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ
เพิม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2561 (นิสิตรหัส54-61)
 

กิจกรรม

การบรรยาย เรื่อง Does emotion matter to science learning?
มุมทางการเมืองกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม
กิจกรรม Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน
 

อบรม

โครงการอบรมนานาชาติประจำปี 2562
โครงการอบรม " การเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลง "
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 0950 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0947 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5633 และ (1) 7 – 6486 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) - 4837 สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4513 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (10-1) 7-0132 สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (10-1) 7 – 0004 (10-1) 7 – 4527 และ(10-1) 7 – 4528 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3404 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5452 สังกัดสาขาวิชาท่องเที่ยว ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0101 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0227 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7 - 6001 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 6688 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (รายวัน) สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5097 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) จำนวน 3 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 - 6565 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 1518 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 0968 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9) 7–2677 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (10-9) 7–2691 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6653 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0230 และ (1) 7 – 5028 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0107 และ (1) 7 – 2373 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ...
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7–3419 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5928 สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต 3 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0330 และ (1) 7 – 3800 สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2476 และ (1) 7 – 1465 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3925 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ที่ 1-2 (1) 7 – 5959 และ (1) 7 – 6270 ตำแหน่งอาจารย์ที่ 3 (1) 7 – 0335
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7–1298 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5630 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5878 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2515 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-2) 7 - 6655 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-2) 7 - 6654 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7– 5968 สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ (1) 7– 5970 สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 – 5632 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4232 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9) 7–5622 สังกัดงานสารบรรณและบริหารทั่วไป ส่วนบริหารงานกลาง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 – 4670 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9) 7 – 4466 สังกัดส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2456 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัคร ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (1) 7 – 4450 สังกัดส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6653 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 – 2512 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 5068 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6636 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6644 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร วิศวกรวิชาชีพ 1 อัตรา วิศวกร 1 อัตรา และผู้ปฏิบัติงานช่าง 1 อัตรา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 1582 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7-4897 สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี
แก้ไขรับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 3209 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 4551 สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร ...
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (10-8) 7–3723 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 2825 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4657 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
แก้ไขวันสิ้นสุดการรับสมัคร รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4657 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5442 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7 – 4897 สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ (1) 7 – 6612 สังกัดส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (1) 7-3930 สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6487 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 1034 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7-4441 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0717 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4210 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 - 4087 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6543 สังกัดสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0275
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4664 สังกัดสังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (1) 7 – 1243 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6530 และ (1) 7 – 6531 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6557 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 6549 สังกัดฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4960 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชาวต่างประเทศ URGENT CALL FOR FULL-TIME AND PART-TIME NATIVE ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 สังกัดส่วนการคลัง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4031 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4031 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4647 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0299 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3538 และ (1) 7 – 2456 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5097 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5443 และ (1) 7 – 5445 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งคนงาน (รายวัน) สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5633 และ (1) 7 - 5637 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4721 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9) 7 - 5621 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1404 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7-3569 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 1022 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0048 และ (1) 7 – 1268 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 3591 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร (1) 7 - 6548 สังกัดฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ...
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 - 6553 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 6489 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 4785 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล เลขประจำตำแหน่ง (1)7-1239 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5361 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 1036 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3446 และ (1) 7 – 5362 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0107 และ (1) 7 – 2373 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0230 และ (1) 7 – 5028 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 1583 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 1582 สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2445 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6540 สาขานิติศาสตร์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(1) 7 - 0717 ...
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4535 สังกัดสาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 6544 สังกัดฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0330 และ (1) 7 - 3800 ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6543 สังกัดสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 - 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7-4998 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7-5008 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5505 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0717 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 1034 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ ตำแหน่งวิศวกร และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1493 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 - 4073 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6530 และ (1) 7 – 6531 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5150 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4543 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 5493 สังกัดฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งเลขานุการ (1) 7 – 5529 สังกัดฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5442 สังกัดสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5075 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 - 2513 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0101 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-5503 และ (1) 7-5504 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนฟุลไบรท์ เรียนต่อ ป.โท/ป.เอก
Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET 2019
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว