Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย”
นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)
ประกาศ เรื่อง เรียกสำรองมาทำสัญญา ตลาดนัด มศว
 

กิจกรรม

"ผ่าวิกฤตฝุ่น PM 2.5 กับการรับมือด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพคนไทย"
ขอเชิญร่วมพิธีทักษิณาวรรตสักการะบูชาพระบรมธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา
กิจกรรม โครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งที่ 2 ของสำนักงานอธิการบดี
 

อบรม

ขอเรียนเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ...
63rd & 64th IATSS Forum in 2020
โครงการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว อบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 1785 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 0957 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 4087 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2000 สังกัดสาขาสิ่งแวดล้อม ...
รับสมัคร ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0099 และ (1) 7 – 4831 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0101 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6509 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10-9) 7 – 5622 และ (10-9) 7 – 5623 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0227 สังกัดสาขาวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์
ขยายเวลาประกาศการรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10-9) 7 – 5622 และ (10-9) 7 – ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 4017 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7-1326 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 - 4544 และ (1) 7 - 5114 ...
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (1) 7 – 5525 สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4004 สังกัดส่วนกิจการนิสิต ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1592 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3538 สังกัดศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7-3397 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5461 สังกัดสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (2) 7 – 2520 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 2517 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0944 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7– 5069 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2521 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5096 สังกัดศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6543 สังกัดสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5094 สังกัดสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0221 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (รายวัน) สังกัดสำนักวิชาการสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2501 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6509 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (10 - 8) 7 - 3728 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ...
Urgent Call for Full-time Native English Speaking Lecturer
ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (1) 7 - 6001 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6504 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 6690 สังกัดสำนักวิชาการสร้างสรรค์ ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7– 5970 สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0268 ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการสร้างสรรค์ ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6001 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6107 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6249 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10-9) 7 – 5622 และ (10-9) 7 – 5623 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างโครงการฯ มศว คลินิก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 – 6565 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5731 ...
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (รายวัน) สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (รายวัน) สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 – 2653 และ (2) 7 – ...
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (1) 7 – 6220 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-5016 สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (1) 7 – 0175 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 - 6565 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (10-9)7-2691
รับสมัคร วิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6508 และ (1) 7 – 2784 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4436 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2515 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1246 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1025 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 - 4073 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6538 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) (2) 7-5007 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเวชสถิติ) (2) 7-5539 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7-5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4004 สังกัดส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (2) 7-5555 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งบรรณารักษ์ (2) 7 – 2576 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รับรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0048 และ (1) 7 – 1268 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 0899 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5453 สังกัดสาขาสหวิทยาการ/พหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0947 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชาวต่างประเทศ URGENT CALL FOR FULL-TIME AND PART-TIME NATIVE ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 5533 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 0864 สังกัดภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 1280 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6539 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7-5316 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 2629 และ (2) 7 – 2630 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0339 สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5443 และ (1) 7 – 5445 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4907 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5509 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 0894 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6636 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 1280 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4837 สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (1) 7 – 1239 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (10-9) 7–2691 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10-9) 7–2677สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5442 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 2522 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5884 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 – 2512 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0221 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 3578 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 6681 และ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 6682 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1583 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (1) 7-6001 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1583 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 – 5910 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 – 6473 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6540 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 – 2634 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 – 5907 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7–3418 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน - บุคคลพิการเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 10 ตำแหน่ง
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4058 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 6689 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 6490 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัคร อาจารย์แนะแนว จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0947 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 0950 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5633 และ (1) 7 – 6486 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
ขยายเวลา รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) - 4837 สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4513 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (10-1) 7-0132 สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (10-1) 7 – 0004 (10-1) 7 – 4527 และ(10-1) 7 – 4528 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5452 สังกัดสาขาวิชาท่องเที่ยว ...
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3404 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0101 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0227 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7 - 6001 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 6688 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (รายวัน) สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5097 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) จำนวน 3 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 - 6565 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 1518 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 0968 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9) 7–2677 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (10-9) 7–2691 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6653 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0230 และ (1) 7 – 5028 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0107 และ (1) 7 – 2373 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ...
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต 3 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2476 และ (1) 7 – 1465 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ที่ 1-2 (1) 7 – 5959 และ (1) 7 – 6270 ตำแหน่งอาจารย์ที่ 3 (1) 7 – 0335
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5630 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5878 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2515 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 – 5632 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง(10-9) 7 – 5622 และ (10-9) 7 – 5623 ...
ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานปี 2563
รับสมัครเลขาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาเกาหลี (Secretary and Korean Interpreter)
ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว