Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2563
แจ้งตารางการให้บริการรถรับ-ส่งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตลาดนัด มศว ประสานมิตร หยุดให้บริการ 1 วัน
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมบริจาค โลหิต เนื่องในวันสถาปนาคณะพลศึกษา มศว ครบรอบ 45 ปี
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา What are beyond hotel lives จากใจยอดมนุษย์โรงแรม
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ทักษะแห่งอนาคต"
 

อบรม

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการสัมมนา เรื่อง “Advancing Sport and Exercise Curriculum in Higher ...
ขอเชิญบุคลากรผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนเข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1042 สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5970 สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขยายรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1775 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5812 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7-1326 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5028 และ (1) 7 – 0230 ...
รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน 5 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 - 2554 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 - 2550 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1583 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 5 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 - 2556 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1029 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 2551 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0101 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6240 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5162 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ...
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0107, (1) 7 – 5919 และ (1) 7 – 2373 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 - 5320 และตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 - 5323 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3489 สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3446 และ (1) 7 – 5362 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2369 สังกัดสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6444 สังกัดศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2721 ...
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 3569 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4612 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน อาจารย์ (1) 7 - 5097 สังกัดศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม ...
ขยายรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1775 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3713 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3714 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 1018 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จำนวน 1 คน สังกัด ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6243 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7 – 5063 สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4678 สังกัดภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต ...
ยกเลิกประกาศการรับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 1018 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1581 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5453 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 – 1345 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0260 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1552 สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5513 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6079 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1272 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1775 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6401 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5510 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (1) 7 - 4793 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4563 สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7-1326 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2407 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7 - 5504 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4679 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2784 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4683 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6342 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0236 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1890 และ (1) 7 - 1891 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5457, (1) 7 – 6154 และ (1) 7 – 6642 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 - 6565 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0227 สังกัดสาขาวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-6059 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0228 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 - 6565 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 2532 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1031 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3438 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2705 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7 - 6288 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3452 และ (1) 7 – 3456 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 2546 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (10 – 8) 7 – 3723 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 - 3654 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
URGENT CALL FOR FULL-TIME NATIVE ENGLISH SPEAKING LECTURER
รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (1) 7-3930 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6337 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี ...
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10 - 9) 7 – 2686 สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1132 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6240 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5926 และ (1) 7 – 5873 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 0868 และตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการเงินและบัญชี ...
รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2784 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 4087 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5634 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ...
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2496 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2496 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร (2) 7 – 4079 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0283 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4612 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1032 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2721 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 6758 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-1882, (1) 7-4568, (1) 7-6110 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6531 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7-1326 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (1) 7 – 4049 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0101 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3447 และ (1) 7 – 6366 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3446 และ (1) 7 – 5362 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5028 และ (1) 7 – 0230 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0107, (1) 7 – 5919 และ(1) 7 – 2373 ...
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (1)7 – 6511 และ (1)7 – 6512 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0066 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0227 สังกัดสาขาวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0243 สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6620 สังกัดส่วนพัฒนากายภาพ ...
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10-9) 7 – 5623 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 0897 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4679 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4683 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0243 สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0236 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 0892 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4660 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5750 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 6720 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1890 และ (1) 7 - 1891 ...
รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2784 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4635 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 - 6025 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0228 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (1) 7 - 4224 สังกัดศูนย์วิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6342 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5513 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 - 6287 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4235 และ (1) 7 – 4008 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 4087 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1453 สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4567 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 0204 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 6560 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6486 สังกัดคณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3386 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0139 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4686 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2496 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6107 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ขอเลื่อนวัน เวลา ในการสรรหา ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7 - 4197 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4563 สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 6682 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5154 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0333 สังกัดภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 5765 สังกัดฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ...
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 2532 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
ขยายเวลารับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7 – 1772 , (1) 7 – 4838 , (1) 7 – 5503 และ (1) 7 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5457, (1) 7 – 6154 และ (1) 7 – 6642 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3604 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0101 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1275 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 2540 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับของบริษัท Ascend Group
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน แผนก Spa and Wellness
กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครชาวต่างชาติเข้าทำงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว