Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศปิดทำการวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบรถจักรยาน ภายในบริเวณหอพัก
กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 

กิจกรรม

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 คณะพลศึกษางดให้บริการ
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Peter Amstutz จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
 

อบรม

โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
รับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7-4998 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7-5008 ...
รับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 - 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6543 สังกัดสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5505 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 1034 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0717 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ ตำแหน่งวิศวกร และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1493 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5150 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 - 4073 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6530 และ (1) 7 – 6531 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6499 สังกัดสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6532 สังกัดสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4543 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4835 สังกัดงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4835 สังกัดงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 5493 สังกัดฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งเลขานุการ (1) 7 – 5529 สังกัดฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-3471 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (1) 7 – 4715 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4209 สังกัดสาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5442 สังกัดสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5075 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 - 2513 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7-5162 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 3208 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-4676 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0101 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 2739 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0135 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5448 และ (1) 7 - 6538 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6539 และ (1) 7 – 6540 สังกัดสาขานิติศาสตร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 1163 สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 - 1559 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 - 4756 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0260 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0299 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6533 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3370 สังกัดสาขานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7-5162 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4209 ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 5490
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)7-4657 ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2)7-5599 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 1230 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-5503 และ (1) 7-5504 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0225 ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง ...
รับสมัครตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7-5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง ...
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3386 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 0976 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 3252 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6530 และ (1) 7 – 6531 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...
รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 5481 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 – 5991 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 3928 สังกัดงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (8) 7 - 3725 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 6529 สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3374 สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ 1) 7 – 5633 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6487 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ขยายเวลารับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ (1) 7 – 2476, ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ (1) 7 – 1465 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1 ช่างเทคนิค (2)7 - 5611 ,(2)7 - 5616 และ ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค (2)7 - ...
รับสมัครงาน สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) (2) 7-5007
รับสมัครงาน นักวิชาการช่างศิลป์ (1) 7 - 6001สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
รับสมัครงาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 - 6000 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
สำนักคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรนานาชาติ รับสมัครอาจารย์
รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ (1) 7 – 3538 ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ (1) 7-2456 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2872 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6521 สังกัดสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 3252 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 2530 สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-1772 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6487 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6500 สังกัดสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ...
รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งที่ 1 คนงาน ตำแหน่งที่ 2 คนงาน ...
รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0299 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0230 และ (1) 7 – 5028 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0113 และ (1) 7 – 5361 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3446 , (1) 7 – 4513 และ (1) 7 – 5362 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0048 และ (1) 7 – 1268 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0107 และ (1) 7 – 2373 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7-5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7 – 4189 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 1230 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0895 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 0957 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 3211 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 6492 และ (1) 7 - 6493 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5837 และ (1) 7 - 5878 ...
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1992 และ (1) 7 – 4070 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4687 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5097 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6491 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5633 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4960 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5457 และ (1) 7 - 2408 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5097 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3471 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาภาษาศาสตร์) ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 2806 สังกัดงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 - 2513 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1437 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 2531 สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัยศิลปวัฒนธรรม (1) 7 - 3615 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (2) 7 - 2518 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3374 สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4515 สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-2442 , (1) 7-4838 , (1) 7-5503 และ (1) 7-5504 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7-5497 และ (1) 7-5707 สังกัดส่วนการคลัง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 – 2012 ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 0863 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(1) 7 – 0069 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4535 สังกัดสาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0246 สังกัดสาขาสถิติ/คณิตศาสตรศึกษา/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1992 และ (1) 7 – 4070 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 – 2583 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1181 สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 6487 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-4687 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-4687 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 – 4426 สังกัดส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี
ัรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4453 สังกัดส่วนกิจการเพื่อสังคม ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5366 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ มศว
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ มศว
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1418 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหนง (1) 7 – 4547 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตราสังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 3921 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 3368 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 3928 สังกัดงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-1422 , (1) 7-1424 และ (1) 7-1425 สังกัดคณะกายภาพบำบัด
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0206 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4274 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0077 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 5146 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (9) 7 - 4467 สังกัดส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 6488 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5878 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5837 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6487 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3390 สังกัดสาขาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (1) 7 – 1239 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 2443 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ Youth of Excellent Scheme of ...
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันประกวดไอเดียภายใต้แนวคิด“New Farming Model 2030”
รับสมัครเจ้าหน้าที่ QC, R&D, Production
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว