Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านการยื่นขอยกเว้นการเรียน (Exemption) วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ...
วันที่ 22 กันยายน 2561 ...
กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันมหิดล " GIVE BLOOD = GIVE LIVE "
 

กิจกรรม

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561
โครงการงานเกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2561
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. เปิดให้บริการทำฟันฟรี
 

อบรม

โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7-4441 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 1034 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0717 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4210 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0275
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6543 สังกัดสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 - 4087 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4664 สังกัดสังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (1) 7 – 1243 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6530 และ (1) 7 – 6531 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4960 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6557 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 6549 สังกัดฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชาวต่างประเทศ URGENT CALL FOR FULL-TIME AND PART-TIME NATIVE ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 สังกัดส่วนการคลัง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4031 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4031 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4647 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0299 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5097 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3538 และ (1) 7 – 2456 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5443 และ (1) 7 – 5445 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งคนงาน (รายวัน) สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5633 และ (1) 7 - 5637 ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4721 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1404 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9) 7 - 5621 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7-3569 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 1022 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0048 และ (1) 7 – 1268 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 - 6553 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 3591 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร (1) 7 - 6548 สังกัดฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ...
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 6489 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 4785 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล เลขประจำตำแหน่ง (1)7-1239 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0107 และ (1) 7 – 2373 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 1036 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0230 และ (1) 7 – 5028 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5361 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 1583 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 1582 สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3446 และ (1) 7 – 5362 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2445 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6540 สาขานิติศาสตร์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(1) 7 - 0717 ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4535 สังกัดสาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 6544 สังกัดฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0330 และ (1) 7 - 3800 ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
รับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 - 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6543 สังกัดสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7-4998 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7-5008 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5505 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0717 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 1034 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ ตำแหน่งวิศวกร และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1493 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6530 และ (1) 7 – 6531 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 - 4073 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5150 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6532 สังกัดสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6499 สังกัดสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4543 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4835 สังกัดงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4835 สังกัดงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 5493 สังกัดฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5075 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5442 สังกัดสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเลขานุการ (1) 7 – 5529 สังกัดฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (1) 7 – 4715 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4209 สังกัดสาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-3471 ...
รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 - 2513 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7-5162 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 3208 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-4676 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0101 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 2739 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0135 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6539 และ (1) 7 – 6540 สังกัดสาขานิติศาสตร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5448 และ (1) 7 - 6538 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 - 4756 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 - 1559 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 1163 สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0260 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0299 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6533 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3370 สังกัดสาขานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7-5162 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 5490
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4209 ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2)7-5599 ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)7-4657 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 1230 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-5503 และ (1) 7-5504 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0225 ...
รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7-5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3386 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 0976 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 3252 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6530 และ (1) 7 – 6531 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...
รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 5481 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 – 5991 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 3928 สังกัดงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน ...
รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ 1) 7 – 5633 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (8) 7 - 3725 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 6529 สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6487 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3374 สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
ขยายเวลารับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ (1) 7 – 2476, ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ (1) 7 – 1465 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) (2) 7-5007
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1 ช่างเทคนิค (2)7 - 5611 ,(2)7 - 5616 และ ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค (2)7 - ...
รับสมัครงาน สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
รับสมัครงาน นักวิชาการช่างศิลป์ (1) 7 - 6001สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
รับสมัครงาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 - 6000 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
สำนักคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรนานาชาติ รับสมัครอาจารย์
รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ (1) 7 – 3538 ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ (1) 7-2456 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2872 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 3252 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6521 สังกัดสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-1772 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 2530 สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6487 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6500 สังกัดสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ...
รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งที่ 1 คนงาน ตำแหน่งที่ 2 คนงาน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0299 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0230 และ (1) 7 – 5028 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0107 และ (1) 7 – 2373 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0048 และ (1) 7 – 1268 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3446 , (1) 7 – 4513 และ (1) 7 – 5362 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0113 และ (1) 7 – 5361 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7 – 4189 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 1230 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7-5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0895 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 6492 และ (1) 7 - 6493 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4687 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1992 และ (1) 7 – 4070 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5097 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5633 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6491 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4960 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5097 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5457 และ (1) 7 - 2408 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 - 2513 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 2531 สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-2442 , (1) 7-4838 , (1) 7-5503 และ (1) 7-5504 ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College
ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน
ด่วน! รับสมัครงาน บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ(1991) มหาชนจำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
ด่วน! รับสมัครงาน บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ(1991) มหาชนจำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว