Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
31 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ขอเชิญประชาชนทั่วไป รับบริการทางด้านทันตกรรมฟรี (อุดฟัน, ขูดหินปูน, ...
ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ
ขอแสดงความเสียใจกับนางอุไรวรรณ วรรณะ ที่สูญเสียมารดา
 

กิจกรรม

4-5 เมษายน 2566 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 31 (SWU JOB FAIR 2023)
3 มีนาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา
เปิดให้บริการวัดวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Micro-XRFสำหรับบุคลากรและนิสิต มศว
 

อบรม

 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3545 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 5943 สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 2497 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วม โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 27 ...
เปิดสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ปีการศึกษา 2566
เปิดสมัครนิสิตหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น มศว
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัคร นิสิต นักศึกษา ฝึกงานเป็นจำนวนมาก
รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin)
โครงการอว. ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว