Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

บริการให้คำปรึกษาสำหรับนิสิต มศว
รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ
เพิม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2561 (นิสิตรหัส54-61)
 

กิจกรรม

การบรรยาย เรื่อง Does emotion matter to science learning?
มุมทางการเมืองกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม
กิจกรรม Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน
 

อบรม

โครงการอบรมนานาชาติประจำปี 2562
โครงการอบรม " การเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลง "
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ The AnyBody Modelling System: Appreciation Course - Hands-on
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬาและออกกำลังกาย
สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ...
ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดโครงการสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ i-Thesis ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 0950 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0947 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนฟุลไบรท์ เรียนต่อ ป.โท/ป.เอก
Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET 2019
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว