Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศปิดทำการวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบรถจักรยาน ภายในบริเวณหอพัก
กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 

กิจกรรม

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 คณะพลศึกษางดให้บริการ
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Peter Amstutz จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
 

อบรม

โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ...
โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ i-Thesis ...
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning in STEM Education
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning in STEM Education
การบรรยาย หัวข้อ จากอนุภาคมูลฐานถึงพหุภพ (From Elementary Particle to Multiverse)
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560"
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ และ พรบ.เชื้อก่อโรคและพิษจากสัตว์ทดลอง
การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ในระบบ ESPReL
เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป ...
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ...
โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ iThesis ...
โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ iThesis ...
คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัด "โครงการบริการวิชาการ การพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ...
คณะวิทยาศาสตร์ จัด ...
คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ...
เปิดอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง เพื่อเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Preparation for ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
รับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7-4998 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7-5008 ...
รับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 - 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ Youth of Excellent Scheme of ...
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันประกวดไอเดียภายใต้แนวคิด“New Farming Model 2030”
รับสมัครเจ้าหน้าที่ QC, R&D, Production
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว