Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2563
แจ้งตารางการให้บริการรถรับ-ส่งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตลาดนัด มศว ประสานมิตร หยุดให้บริการ 1 วัน
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมบริจาค โลหิต เนื่องในวันสถาปนาคณะพลศึกษา มศว ครบรอบ 45 ปี
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา What are beyond hotel lives จากใจยอดมนุษย์โรงแรม
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ทักษะแห่งอนาคต"
 

อบรม

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการสัมมนา เรื่อง “Advancing Sport and Exercise Curriculum in Higher ...
ขอเชิญบุคลากรผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนเข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ส่วนทรัพยากรบุคคล ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1042 สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5970 สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขยายรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1775 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับของบริษัท Ascend Group
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน แผนก Spa and Wellness
กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครชาวต่างชาติเข้าทำงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว