Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย”
นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)
ประกาศ เรื่อง เรียกสำรองมาทำสัญญา ตลาดนัด มศว
 

กิจกรรม

"ผ่าวิกฤตฝุ่น PM 2.5 กับการรับมือด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพคนไทย"
ขอเชิญร่วมพิธีทักษิณาวรรตสักการะบูชาพระบรมธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา
กิจกรรม โครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งที่ 2 ของสำนักงานอธิการบดี
 

อบรม

ขอเรียนเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ...
63rd & 64th IATSS Forum in 2020
โครงการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว อบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ...
โครงการหลักสูตรอบรมผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการ สำหรับองค์กรยุคใหม่ รุ่นที่ 2
รับสมัครทีมเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ขอเชิญชวนร่วมโครงการ Education ICT Forum 2019
โครงการอบรมเบเกอรี่ 3 หลักสูตร ประจำปี 2562
โครงการอบรมนานาชาติประจำปี 2562
โครงการอบรม " การเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลง "
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ The AnyBody Modelling System: Appreciation Course - Hands-on
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 1785 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 0957 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง(10-9) 7 – 5622 และ (10-9) 7 – 5623 ...
ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานปี 2563
รับสมัครเลขาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาเกาหลี (Secretary and Korean Interpreter)
ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว