Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 June 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตเก่า รหัส 60 - 64
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตใหม่)
 

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University"
ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 73 ปี มศว 2565
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา2564
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565
รายวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (2/2564)
ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
Social Sciences Virtual Run วิ่งข้ามปี 2021-22
 

อบรม

โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาตะวันตก รุ่นที่ 1/2565
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (10 - 9) 7 – 2688 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4568 และ (1) 7 - 5749 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1882 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครนิสิตโครงการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1)
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2 พฤษภาคม -15 กรกฎาคม 2565

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครตำแหน่ง Sale Executive (ด้านสื่อโฆษณา และ พื้นที่งานแสดงสินค้า)
รับสมัครตำแหน่ง Sale Executive (ด้านสื่อโฆษณา และ พื้นที่งานแสดงสินค้า)
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน นิสิต/นักศึกษา โครงการ “พี่สร้างน้อง”
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว