Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ...
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2565
 

กิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565
รายวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (2/2564)
ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
Social Sciences Virtual Run วิ่งข้ามปี 2021-22
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา Life Sciences Foresight Seminar
วันสถาปนา​คณะทันตแพทยศาสตร์
จัดโครงการปฐมนิเทศ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 

อบรม

โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาตะวันตก รุ่นที่ 1/2565
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย วิธีการลงทุนเหรียญดิจิทัล
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4684 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4686 สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 6022 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

บริษัท เป่า ลี่ ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
แสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว