Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 August 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

การติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าชั้นเรียน วิชาศึกษาทั่วไป (วิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย มศว หรือ SWU)
ปิดการให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีและอินเทอร์เน็ตชั่วคราว (8 - 9 สิงหาคม 2563) บางอาคาร
แจ้งคืนเงินเงินประกันสังคมส่วนสะสมให้กับพนักงาน มศว
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 5 สถาบัน5+ BAs National Conference 2020
ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์การสัมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ในปรากฏการณ์โรคระบาด COVID-19
ขอเชิญร่วมงาน "วันการได้ยินโลก ปี 2562" "World Hearing Day 2020"
ประกาศตารางสอบ SWU-SET สำหรับนิสิตปริญญาตรี รหัส62
ขอร่วมงานแถลงข่าวเตรียมพร้อมจัดงาน "วันการได้ยินโลก ปี 2563"
ขอเชิญชม Guitar Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562
มศว เป็นเจ้าภาพโครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประสานมิตร จิตอาสา พัฒนาสังคม
สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ...
 

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ส่วนทรัพยากรบุคคล ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง ...
SEED Business Development Service+
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3452 และ (1) 7 – 3456 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 2546 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7 - 6288 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง กราฟิกดีไซน์เนอร์ จำนวน 2 อัตรา
เปิดแล้ว !!! ตลาดนัด มศว ตามแนววิถีใหม่ New normal พร้อมมาตรการป้องกัน COVID - 19
Internship Opportunity with TLScontact (August-December 2020)
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว