Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านการยื่นขอยกเว้นการเรียน (Exemption) วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ...
วันที่ 22 กันยายน 2561 ...
กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันมหิดล " GIVE BLOOD = GIVE LIVE "
 

กิจกรรม

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561
โครงการงานเกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2561
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. เปิดให้บริการทำฟันฟรี
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญชม String and Piano Workshop โดย John Kneiling และ Mescal Wilson ...
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง อุดมศึกษากับความท้าทาย ...
คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครู ประจำปี 2561
โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
22 สิงหาคม 2561 วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
คณะพลศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 คณะพลศึกษางดให้บริการ
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Peter Amstutz จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
ขอเชิญชมการปรับวงดนตรี Symphonic Band และ String Orchestra โดย Prof.Elliott Bark
คณะพลศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่
วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ส่วนกิจการนิสิตงดให้บริการชั่วคราว
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Conference on Economics, ...
โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ (MADS)
งาน Science SWU Reunion 2018 ..."อุ่นไอรักน้องพี่วิทยา"
ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ" ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 วิชา SWU122
ขอเชิญร่วมงาน WATER FESTIVAL 2018
เปิดรับสมัครคอร์สเรียน SWUIC Business English Program
คณะพลศึกษาจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
9 เมษายน 2561 พิธีรดน้ำขอพรเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 สำนักงานอธิการบดี
สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย "ชิมขนม ชมดอกไม้"
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561"
การเสวนา Stephen Hawking's Legacy
โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) ...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตรศึกษา The 6th International ...
 

อบรม

โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7-4441 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 1034 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College
ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน
ด่วน! รับสมัครงาน บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ(1991) มหาชนจำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
ด่วน! รับสมัครงาน บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ(1991) มหาชนจำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว