Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านการยื่นขอยกเว้นการเรียน (Exemption) วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ...
วันที่ 22 กันยายน 2561 ...
กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันมหิดล " GIVE BLOOD = GIVE LIVE "
ร้านครุยสุกัญญาจะเข้าให้การบริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1
ประกาศรับสมัครบุคลากรเป็นกรรมการคุมสอบ
การยื่นเสนอราคาการประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศผลการประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี
ขอเชิญเข้าร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ จังหวัดเชียงราย
รับสมัครผู้คัดเลือกถ่ายภาพบัณฑิตงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนิสิตสอบผ่านเกณฑ์การขอยกเว้นการเรียนวิชา SWU121-122 โดยใช้คะแนนสอบ SWU-SET
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College
เสวนาเรื่องการทรงงานเกี่ยวกับเรื่องผ้าพื้นบ้านต่างๆ ...
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิง รศ.ดร.เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์
เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1/2561
โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2561
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิตรหัส 61
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และห้องสอบ SWU SET และระเบียบในการเข้าสอบสำหรับนิสิตที่ยื่นขอสอบ SWU SET ...
วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
ประกาศผลร้านที่ได้รับการคัดเลือกให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว ...
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส และโรคงูสวัด
รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan
กำหนดการฟังสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ดร.ณัฐ อินทรปาณ
รายชื่อคืนเงิน กบข.ข้าราชการเปลี่ยนสถาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
เรียกสำรองทำสัญญาและชำระค่าธรรมเนียมการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 4
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1/2561
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค 1/2561
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศปิดทำการวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบรถจักรยาน ภายในบริเวณหอพัก
กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร ปิดทำการ
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 3
รับสมัครผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
เรียกสำรองทำสัญญาและชำระค่าธรรมเนียมการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก
ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2561
กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เปิดให้ผู้ปกครองและนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง สร้างเสริมความเข้าใจ พร้อมเข้าสู่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
เรียกผู้ได้รับสำรองมาทำสัญญาการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2561 -2562
เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2560 (นิสิตรหัส53-60)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์
เชิญเข้าร่วมการประชุม International Conference on Current Issues of Languages Dialects and ...
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ปี 2561 (รอบจับฉลาก)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5
คณะพลศึกษาขอแสดงความเสียใจกับบิดาของนายไพศาล คงสอน
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ประจำปี 2561(รอบคัดเลือก)
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
โครงการเยาวชนในเอเชียอาคเนย์
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้แก่ประชาชน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ปี 2561
วันที่ 9 - 11 พ.ค. 61 (งานสื่อสารองค์กร) ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปิดทำการชั่วคราว
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิน ภาคฤดูร้อน (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา)
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดา นายดำรงค์เกียรติ เพ็ชรดี
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทยฝรั่งเศส
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิง ผศ.สมรรถชัย น้อยศิริ
ประกาศตารางสอบปลายภาค2/60 SWU133
ประกาศตารางสอบปลายภาค2/60 SWU132
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดา รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดานางคำนึง พ่วงปิ่นเพชร์
ประกาศห้องสอบ SWU-SET 21/4/61 คณะพลศึกษา
ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
ประกาศรับสมัครสอบ SWU-SET สำหรับบุคคลภายนอก
รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2561
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 9 (21 เมษายน 2561)
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 10 (22 เมษายน 2561)
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ปี 2561
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 8 (31 มีนาคม 2561)
รายชื่อคืนเงิน กบข. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4
ขอเชิญร่วมเสวนา ปรับมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ : ปัญญาประดิษฐ์ & สตารท์อัพ
ประกาศรายชื่อนิสิตคณะมนุษยศาสตร์สอบ SWU-SET วันที่ 25 มี.ค. 61 (กรณีขอย้ายวันสอบ)
ประกาศรายชื่อสอบและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 7 (25 มีนาคม 2561)
เชิญชวนนิสิตส่งผลงานประกวดคลิปรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Engaing Communities, Empowering Leaders
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ...
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2561
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 2 ...
ตารางเดินรถบัส รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ...
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดั ...
เปิดรับสมัครสอบ SWU-SET
สถิติจำนวนนิสิตจำแนกตามระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สารานุกรมศึกษาศาสตร์
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 

กิจกรรม

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561
โครงการงานเกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2561
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. เปิดให้บริการทำฟันฟรี
 

อบรม

โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7-4441 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 1034 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College
ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน
ด่วน! รับสมัครงาน บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ(1991) มหาชนจำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
ด่วน! รับสมัครงาน บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ(1991) มหาชนจำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว