Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
สำนักงาน กสทช. รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
องค์การสะพานปลา รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครงาน
บริษัท ลอแยล คอนแท็คท์ จำกัด รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครและเสนอชื่ออธิการบดี
รับสมัคร 11th Post Graduate Course in Space and Atmospheric
ขอรับการสนับสนุน โครงการ CIMB THAI Wealth Academy
11th Post Graduate Course in Satellite Meteorology and Global Climate
11th Post Graduate Course in Remote Sensing and Geographic Information System
รับสมัครนักออกแบบเครื่องประดับ
Financial Advisor / ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ เชิญร่วมฟังงานสัมมนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษัณ สรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรรหาอธิการบดี
MIT Global Startup Workshop 2018 in Bangkok (26-28 มีนาคม 2561)
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง IT Project Coordinator และ Programmer
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเรียนต่อ
กลุ่มบริษัทในเครืออุดมศึกษากรุ๊ป เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งกองบรรณาธิการหนังสือเด็ก
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครงาน
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ธ.กรุงเทพ รับสมัครงาน
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่าระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาฝึกงานด้าน SEO
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
พนักงานปฏิบัติงานหรือฝึกงาน
กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จัดโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET 2017
Urgently Required Employees
ประกาศรับสมัครพนักงาน นักศึกษา จบใหม่ จำนวนจำกัด
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว