Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านการยื่นขอยกเว้นการเรียน (Exemption) วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ...
วันที่ 22 กันยายน 2561 ...
กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันมหิดล " GIVE BLOOD = GIVE LIVE "
 

กิจกรรม

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561
โครงการงานเกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2561
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. เปิดให้บริการทำฟันฟรี
 

อบรม

โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7-4441 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 1034 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College
ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ Youth of Excellent Scheme of ...
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ2
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครสอบชิงทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน
ด่วน! รับสมัครงาน บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ(1991) มหาชนจำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
ด่วน! รับสมัครงาน บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ(1991) มหาชนจำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว