Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
14 November 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ...
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดา นายฐิติวัชร อุบลธรรม
รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
 

กิจกรรม

โครงการวันสถาปนาคณะพลศึกษาและทำบุญตักบาตร
ขอเชิญชม SWU Piano Festival III
ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ...
 

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬาและออกกำลังกาย
สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ...
ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดโครงการสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9) 7–5622 สังกัดงานสารบรรณและบริหารทั่วไป ส่วนบริหารงานกลาง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 – 4670 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2456 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College
ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
กรมประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว