Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ( 1 ) 7 – 0094, ( 1 ) 7 – 0107, ( 1 ) 7 – 2373 และ ( 1 ) 7 – 5919 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 – 0094, ( 1 ) 7 – 0107, ( 1 ) 7 – 2373และ ( 1 ) 7 – 5919
สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท
วุฒิปริญญาโท 27,600 บาท
(เงินเพิ่มพิเศษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด)


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ *


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) และใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด และเอกสารที่แสดงว่า
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
2. เอกสารรับรองการได้รับอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ภายในก่อนวันปิดรับสมัคร (กรณีกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
7. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่ เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
8. ใบรับรองการผ่านงาน
9. ใบรับรองคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
10. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
11. หนังสือที่แสดงว่าเป็นผู้มีประสบการณ์การสอนในตำแหน่งอาจารย์พยาบาลน้อยกว่า 1 ปี หรือ เป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงสอนภาคปฏิบัติ
12. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
13. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าไม่เป็นโรค ต่อไปนี้
13.1 วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
13.2 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
13.3 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
13.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง
13.5 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
13.6 โรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็นการขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน หรือการบริหารองค์กร

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21831 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.nurse.swu.ac.th


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว ppassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 กันยายน 2566  ถึง   14 พฤศจิกายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว