Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 January 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (10-9) 7 – 2692 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (10-9) 7 – 2692
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 14,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
2. มีความคิดสร้างสรรค์มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
6. มีประสบการณ์ในงานด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา หรือเป็นนักกิจกรรมนิสิตนักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย
7. ปฏิบัติงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร เป็นหลัก


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2565
ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.)
หรืองานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันและเวลาทำการ (08.00-16.00 น.)
โทร.0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือ โทร. 0-37395-451-5 ต่อ 60224-5
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 ธันวาคม 2564  ถึง   24 มกราคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว