Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง และตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดคณะพลศึกษา


ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2 พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่งที่ 1 รายวันๆ ละ 570 บาท
ตำแหน่งที่ 2 รายวันๆ ละ 430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานช่าง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างกลโรงงาน
2. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ มีความกระตือรือร้น มีความอดทนอดกลั้น รู้จักกาลเทศะ และมีจิตอาสา
3. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่งที่ 2 พนักงานบริการ
1. สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ มีความกระตือรือร้น มีความอดทนอดกลั้น รู้จักกาลเทศะ และมีจิตอาสา
3. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
(กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กันยายน 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โทร. 02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ 02-649-5769
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 กันยายน 2564  ถึง   30 กันยายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว