Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 June 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการประกวดออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า ร้าน SWU SHOP

ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกชั้นปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า ร้าน SWU SHOP เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยกำหนด 2 หัวข้อ ดังนี้
1. เอกลักษณ์ของ มศว
2. สิ่งที่ประทับใจใน มศว

**นิสิตท่านใดสนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ภายในเวลา 16.00 น. ทั้งนี้จะมีเงินรางวัลมอบให้สำหรับนิสิตที่ชนะการประกวด เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น จำนวน 20,000 บาท **

**รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ**
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวลินดา พรมลักษณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว lindap@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 พฤษภาคม 2564  ถึง   15 มิถุนายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว