Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 1791 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1791
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้
2.1 มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาฐานข้อมูล
2.2 มีความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เน็ตเบื้องต้น
2.3 มีความสามารถในการบริหารจัดการสื่อออนไลน์และมัลติมีเดีย
3. มีใจรักในงานบริการ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
4. มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. บริหารจัดการ พัฒนาเว็บไซต์ของคณะ
2. เขียนและออกแบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลด้าน Microsoft Access, SQL Server เขียนโฮมเพจ และโปรแกรมของคณะด้วยภาษา VB.Net, PHP, ASP และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Photoshop, Illustrator, Sony vegas, Adobe premier
3. วิเคราะห์และกำหนดคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์เชื่อมต่อ
4. ให้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์เชื่อมต่อ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
5. ประกอบ ซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้
6. ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ และระบบเครือข่าย แก่บุคลากรและ
นิสิตได้
7. ศึกษา เผยแพร่ แนะนำ และนำเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ในการพัฒนาระบบงาน และการจัด
การเรียนการสอนแก่บุคลากรและนิสิต
8. จัดเตรียม ดูแล และควบคุม การใช้ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
9. รับผิดชอบและจัดทำข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ
10. ออกแบบและจัดทำอินโฟกราฟฟิค ปกหนังสือ ตำรา วารสาร ตัดต่อภาพ VDO เสียง เบื้องต้น
11. บันทึกข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (JOS)
12. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมของคณะ ทางเว็บไซต์และดิจิตอลไซเนจ สื่อออนไลน์
13. ประสานงานด้านระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์
โทร. 02 649 5000 ต่อ 11742

(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 เมษายน 2564  ถึง   14 พฤษภาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว