Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

โครงการออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า และออกแบบตราสินค้า Logo "SWU"

*โครงการประกวดออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตที่มีความสนใจได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้าแบบใหม่ โดยมีหัวข้อดังนี้
1. เอกลักษณ์ของ มศว
2. สิ่งที่ประทับใจใน มศว
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องแนบลิงค์ไฟล์นำเสนอ ไฟล์ต้นฉบับ และใบสมัครผ่านทาง Google Drive พร้อมเปิดแชร์สาธารณะ แล้วส่งมายัง wilaiphonk@g.swu.ac.th โดยตั้งหัวข้อว่า “โครงการประกวดออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า” และนิสิตที่ผลงานได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลตอบแทน
**โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สำหรับชื่อสินค้า “SWU” จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตที่มีความสนใจได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกราฟิกตราสินค้า (Logo)
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องแนบลิงค์ไฟล์นำเสนอ ไฟล์ต้นฉบับ และใบสมัครผ่านทาง Google Drive พร้อมเปิดแชร์สาธารณะ แล้วส่งมายัง wilaiphonk@g.swu.ac.th โดยตั้งหัวข้อว่า “ โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สำหรับชื่อสินค้า “SWU” ” และนิสิตที่ผลงานได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลตอบแทน
***สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 19 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ภายในเวลา 16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้าน SWU SHOP อาคารประสานมิตร ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11000ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว วิไลพร กะตุดเงิน
E-mail ผู้ส่งข่าว wilaiphonk@g.swu.ac.thF
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 มีนาคม 2564  ถึง   30 เมษายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว