Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 February 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งทันตแพทย์ (ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน) สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7 – 4897 สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0648 สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 6437 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5055 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0120 สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1991 และ (1) 7 – 1259 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4609 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3456 และ (1) 7 - 5751 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว