Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) (2) 7 - 5007 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7-5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งพยาบาล (2) 7 - 5555 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (2) 7-4972 และ (2) 7-5541 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10 - 9) 7 – 5622และ (10 - 9) 7 – 5623 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 0957 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3604 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ...
ผลการสสรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5069 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2387 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งวิศวกร (2) 7-1326 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2501 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 4017 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3443 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3619 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผลการสรรหา (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4236 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2000 สังกัดสาขาสิ่งแวดล้อม ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5731 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2653 และ (2) 7 – 2667 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 2629 และ (2) 7 – 2630 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 1785สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว