Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (1) 7 – 6001 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0048 และ (1) 7 – 1268 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง(เดิม : ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์) (2) 7 – 0898 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7-6501 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งที่ 1 ช่างเทคนิค (2) 7 -5611, (2) 7 – 5616 และ ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค (2) ...
ผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0864 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ (1) 7 - 6507 และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 – 6510 ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (เดิม : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร) ...
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2634 ...
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 2739 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3370 สังกัดสาขานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 – 6000 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
ผลการคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 2513 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4547 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว