Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
16 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5094 สังกัดสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2369 และ (1) 7 – 1424 สังกัดคณะกายภาพบำบัด
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1481 สังกัดสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 - 4786 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ...
ผลการสรรหา (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ...
ผลการสรรหา (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งพยาบาล (2) 7-5555 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว