Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
14 November 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 สังกัดส่วนการคลัง ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 0275 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 0717 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 1022 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5097 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5361 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0299 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5443 และ (1) 7 – 5445 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4070 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7 – 5503 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4065 สังกัดสาขาศิลปวิทยาศาสตร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ตำแหน่งเลขานุการ (1) 7 – 5529 สังกัดฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (1) 7 – 1243 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2456 และ (1) 7 – 3538 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0246 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 6557 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
ผลการคัดเลือกเลขประจำตำแหน่ง (2) 7-4998 เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5008 เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5542 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4208 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว