Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 – 5632 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2515 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ (1) 7 – 6612 สังกัดส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 - 6565สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 2522 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 0950 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0048 และ (1) 7 – 1268 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 3578 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว