Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1992 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3805 สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6532 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5448 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 5599 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 1230 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 2531 สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ(1) 7 - 4715 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0260 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6543 สังกัดสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0135 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5505 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4209 สังกัดสาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6530 และ (1) 7 – 6531 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 0717 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (1) 7 - 6511 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 4755 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4513 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5162 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว