Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 February 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5453 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5055 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 6437 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1189 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7 - 2715 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3545 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 5278 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (1) 7-3930 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6296 สังกัดภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 5361 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 3446 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ( 1 ) 7 - 6271 สังกัดโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0094, ( 1 ) 7 – 0107, ( 1 ) 7 – 2373 และ ( 1 ) 7 – 5919 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 1899 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3404 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว