Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 October 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

รับสมัครงาน

ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1991 และ (1) 7 – 1259 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5804 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
ขยายเวลา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6642 และ (1) 7 – 1465 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5850 สังกัดฝ่ายการเรียนการสอน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 1899 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0048 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4679 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4684 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5453 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ( 2 ) 7 - 4098 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 1 ) 7 – 5501 สังกัดส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4686 สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5750 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5055 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4568 และ (1) 7 - 5749 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0097 และ ( 1 ) 7 – 5028 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0094 ( 1 ) 7 – 0107 ( 1 ) 7 – 2373 และ ( 1 ) 7 – 5919 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3446 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว