Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 August 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3452 และ (1) 7 – 3456 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 2546 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7 - 6288 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 - 3654 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (1) 7-3930 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
URGENT CALL FOR FULL-TIME NATIVE ENGLISH SPEAKING LECTURER
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (10 – 8) 7 – 3723 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6337 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1132 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10 - 9) 7 – 2686 สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5926 และ (1) 7 – 5873 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6240 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 0868 และตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการเงินและบัญชี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 4087 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
สมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5634 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2496 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร (2) 7 – 4079 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4612 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1032 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6531 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-1882, (1) 7-4568, (1) 7-6110 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0101 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0107, (1) 7 – 5919 และ(1) 7 – 2373 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3446 และ (1) 7 – 5362 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3447 และ (1) 7 – 6366 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5028 และ (1) 7 – 0230 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0243 สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0227 สังกัดสาขาวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0066 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5750 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว