Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย”
นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)
ประกาศ เรื่อง เรียกสำรองมาทำสัญญา ตลาดนัด มศว
ประกาศ การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2562
ผลคะแนน SWU-SET นิสิตรหัส 61
ซ่อมแซมห้องปฐมบริบท
เรียกตัวผู้ได้ลำดับสำรองทำสัญญาจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2562
วันที่ 1 มิถุนายน - วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ขอแจ้งปิดปรับปรุงหอจดหมายเหตุ (ชั่วคราว)
ผลพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารหลัก ภายในโรงอาหารริมน้ำ มศว ประสานมิตร
ปฏิทินหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2562
ผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สถิติจำนวนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว