Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 July 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

โครงการประกวด การออกแบบ Infographic ประจำปี 2567

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดจัดกิจกรรมโครงการประกวด การออกแบบ Infographic ประจำปี 2567 หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์"

กิจกรรมดังกล่าวเปิดรับผลงานจาก นักเรียน นักศึกษา ในระดับ มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ประชาชนทั่วไป รวมทั้ง ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม

โดยการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Nichapat Ruamsanit
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 กรกฎาคม 2567  ถึง   23 กรกฎาคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว