Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 July 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการวิจัยระยะยาว (Long Tem Vistor) ของสถาบันวิทยาศาสตร์อวกาศนานาชาติ-ปักกิ่ง

ด้วยสำนักงานเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Space Cooperation Organization: APSCO) แจ้งการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการวิจัยระยะยาว (Long-Ter Visitor) ของสถาบันวิทยาศาสตร์อวกาศนานาชาติ-ปักกิง (International Space Science Institute-Beijing: ISSI-BJ) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

ในการนี้ สดช. จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการวิจัยระยะยาวดังกล่าวของ ISSI-BJ ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน โดยผู้ที่สนใจสมัครสามารถแจ้งความประสงค์พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครที่เกี่ยวข้องไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ richard.de-grjs@issibj.ac.cn เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกจาก ISS-BJ ต่อไป

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 6868 หรือ 09 5192 2130
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Nichapat Ruamsanit
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 กรกฎาคม 2567  ถึง   30 กรกฎาคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว