Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 July 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทุนการศึกษา

ทุน Fulbright เพื่อทำการวิจัยและการสอน จำนวน 2 ประเภท ประจำปี 2568

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา Fulbright (ฟุลไบร์ท) ประกาศรับสมัครทุนเพื่อทำวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 2 ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1: ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน เพื่อทำการวิจัยและบรรยายทางวิชาการ เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเภทที่ 2: ทุน Fulbright-Junior Scholarship Research Program (JRS) จำนวน 5 คน เพื่อทำงานวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาที่รับสมัคร: หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ส่วนการบรรยายนั้น หัวข้อควรเกี่ยวกับสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา หรือบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคแถบนี้ ทั้งนี้ ทุกหัวข้อที่เสนอควรจะเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้จากเว็บไซต์ที่แนบมา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Nichapat Ruamsanit
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 กรกฎาคม 2567  ถึง   15 ตุลาคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว