Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 July 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทุนการศึกษา

ทุน IATSS Forum รุ่น 67 และ 68

ด้วย The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forurn) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม ATSS Forum รุ่นที่ 67 และ 68 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม IATSS Forum ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และเดือนกันยายน- พฤจิกายน 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมให้มีบทบาทเป็นผู้นำผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน และอินเดีย

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ภายใต้โครงการทุนฝึกอบรม IATSS Forum จึงขอเชิญบุคลากรจากหน่วยงานสมัครรับทุน IATSS Forum รุ่นที่ 67 และ 68 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่ปรากฎด้านล่าง และส่งมายังกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567

โดยมอบหมายให้นายปภาวิน หะวานนท์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 0805346 8016 เป็นผู้ประสานงาน
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Nichapat Ruamsanit
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 มิถุนายน 2567  ถึง   30 กันยายน 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว