Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 June 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษ


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ได้รับสมัครผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2566 - 2568 และมีผู้มายื่นซองใบเสนอราคา ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูทและชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566 - 2568 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่า นายอดิศักดิ์ ชวเมธี (ร้านครุยสุกัญญา) ได้รับคัดเลือกฯ


ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปทำสัญญาการให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566 – 2568
ได้ที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2567

หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 มิถุนายน 2567  ถึง   21 มิถุนายน 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว