Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

นิสิตแลกเปลี่ยน

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย Wenzao Ursuline University of Languages ไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย Wenzao Ursuline University of Languages ไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2567

จุดประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ได้เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและการเรียน รวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารแนบข่าว โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะ/วิทยาลัยต้นสังกัด ไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ทั้งนี้ ขอให้ใบสมัครและเอกสารมาถึงส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Saksirin
E-mail ผู้ส่งข่าว saksirin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 พฤษภาคม 2567  ถึง   31 พฤษภาคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว