Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทุนการศึกษา

ทุนโครงการ 2025-2026 Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ประกาศรับสมัครทุนภายใต้โครงการ 2025-2026 Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program สำหรับผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เพื่อศึกษาและฝึกอบรมในสถาบันอุดมศึกษา ณ สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10 - 12 เดือน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาการบริหารการอุดมศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นต้นจะได้รับการเสนอชื่อไปยังหน่วยงาน Institute of International Education (IIE) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เพื่อพิจารณผู้ได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้ายต่อไป

คุณสมบัติ
- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 30 - 55 ปี
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้วยคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
- ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (iBT) อย่างน้อย 71 คะแนน หรอ IELTS (Academic) 6.0 คะแนน
- ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี และจะต้องพำนักในประเทศไทยในช่วงที่มีการสัมภาษณ์

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.fulbrightthai.org/ และสมัครรับทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://apply.lie.org/huberthhumphrey ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว ณิชาพัชร ร่วมสนิท
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 พฤษภาคม 2567  ถึง   24 มิถุนายน 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว