Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

อาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทยได้เปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ด้าน รวม 10 สาขาเพื่อจัดส่งอาสาสมัครญี่ปุ่นเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทยในปี 2568

ผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการ ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดแนวทางความร่วมมือ สาขาความร่วมมือและข้อกำหนด แสกน QR CODE พร้อมดาวน์โหลดแบบพิมพ์คำขออาสาสมัครญี่ปุ่นได้ที่ไฟล์ที่แนบด้านล่าง

2. กรอกแบบพิมพ์คำขออาสาสมัครญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนและจัดทำชุดเอกสารคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริง จำนวน 2 ชุด ส่งไปยังกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 328 ถนนศรีอยุธยา (อาคารอุดมศึกษา 1) แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
3. จัดทำชุดเอกสารคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นตามข้อ 2 ที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วในรูปแบบ PDF และส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nuttima.m@mhesi.go.th

กรุณาส่งเอกสารภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Nichapat Ruamsanit
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 เมษายน 2567  ถึง   31 พฤษภาคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว