Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี

ด้วยรัฐบาลกำหนดให้วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อดำเนินกิจกรรมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงของดการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 เมษายน 2567  ถึง   13 พฤษภาคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว