Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง Associate Flood and Drought Forecaster (AFDF)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ประกาศขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง Associate Flood and Drought Forecaster (AFDF) เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง เป็นเวลา 12 เดือน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และกระบวนการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศแก่บุคลากรในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ยต่าง ๆให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และค่าฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขยายระยะเวลาการสมัครจากเดิมในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมา และส่งใบสมัครโดยตรงได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fad.onwr@gmail.com ในเวลาที่กำหนด
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ณิชาพัชร ร่วมสนิท
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 เมษายน 2567  ถึง   30 เมษายน 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว