Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด
เป็นบริษัทให้บริการงานด้านที่ปรึกษาธุรกิจ งานตรวจสอบภายใน

มีความประสงค์รับสมัครงาน

1. ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
2. ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
3. ผู้จัดการตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติ
- วุฒิปริญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ MISหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอรายงาน
- มีทักษะในการเจรจา ประสานงาน และสื่อสาร
- มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานเป็นทีม
- มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- รับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ (ตำแหน่ง:ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน)
ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว พัณณ์ภัสส์
E-mail ผู้ส่งข่าว phanphat@u-advisor.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 เมษายน 2567  ถึง   30 พฤษภาคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว