Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology: Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนข้อมูลโดยสังเขปของโครงการ TAIST-Tokyo Tech มีดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง (Automotive and Advanced Transportation Engineering: A2TE Program)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Artificial Intelligence and Internet of Things: AloT Program)
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Energy and Resources Engineering program: SERE Program)
4. ประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง (Rail Transportation Certificate: RT) หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ได้มีโอกาสรับทุนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สวทช.เพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 70 ทุน โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 เมษายน 2567 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง link ที่แนบหรือทางเพจเฟสบุ๊ค TAIST-Tokyo Tech
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว ณิชาพัชร ร่วมสนิท
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 มีนาคม 2567  ถึง   10 เมษายน 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว