Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

อบรม

การขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัคร การเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกกลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่อว ๐๒๐๒.๕/วกด๓๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัคร เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกกลุ่มน้ำโขง พ.ศ. 2567 ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง ในตำแหน่ง Associate Flood and Drought Forecaster (AFDF) โดยโครงการดังกล่าวมีรูปแบบการฝึกอบรมผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริงในระยะเวลารวม 12 เดือน
ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย ค่าตอบแทน รายเดือน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และค่าฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งดังกล่าวเพิ่มเติม จากกำหนดเดิมภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เนื่องจากยังไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ และขอความกรุณาจัดส่งเอกสารการสมัครโดยตรงไปที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fad.onwr@gmail.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว ณิชาพัชร ร่วมสนิท
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 มีนาคม 2567  ถึง   29 มีนาคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว