Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2567

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ได้รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2567 และมีผู้มายื่นซองใบเสนอราคา ไปแล้วนั้น ปรากฎว่า นางสาวปัณณดาพัชร์ วรโชติศตโสภณ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2567
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับคัดเลือกไปทำสัญญาจำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2567 ได้ที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2567  ถึง   13 กุมภาพันธ์ 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว