Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ (10-1)7–4521,(10-1) 7–5015,(10-1) 7–4454 และ(10-1) 7–4716 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ตำแหน่งที่ 1 – 2 ทันตแพทย์ เลขประจำตำแหน่ง (10-1) 7 – 4521 และ (10-1) 7 – 5015 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
ตำแหน่งที่ 3 – 4 ทันตแพทย์ เลขประจำตำแหน่ง (10-1) 7 – 4454 และ (10-1) 7 – 4716 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทันตกรรม)


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 24,820 บาท
วุฒิปริญญาตรี 24,000 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566
2. เป็นนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับรัฐบาล ซึ่งมิใช่ผู้รับทุนที่มีข้อผูกพันตามสัญญาของหน่วยให้ทุน/ โครงการพิเศษ ที่กำหนดให้ต้องกลับไปปฏิบัติงานกับหน่วยให้ทุน/ โครงการฯ
3. ผู้สมัครสอบต้องมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


. หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดาของผู้สมัคร คนละ 1 ชุด
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
5. ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ปี 1 จนถึงปัจจุบัน
6. หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัครจะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบ


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 มกราคม 2567
7.1 ในกรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลา
ทำการ (08.30-16.30 น.) ณ สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 2 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11220, 15140
7.2 ในกรณีสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://dent.swu.ac.th ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานไปที่ งานบริหารทั่วไป (หน่วยบุคคลชั้น 2) โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 084-682-3666 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน (ทันตแพทย์ใช้ทุน)” ภายในวันที่ 26 มกราคม 2567 (วันที่ไปรษณีย์ประทับตรา)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11220, 15140 ในวันและเวลาราชการ


ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว ppassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 มกราคม 2567  ถึง   31 มกราคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว