Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ฯ

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2567 และตลาดนัด SWU Night Market
กำหนดยื่นซองใบเสนอราคาผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ฯ วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาทำการ
ทั้งนี้ ผู้สนใจขอรับเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท ซอย 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์/โทรสาร 02–260–3558 หรือโทรศัพท์ 02–649–5000
ต่อ 15725
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 ธันวาคม 2566  ถึง   28 ธันวาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว