Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขยายวันส่งผลการสอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว ืnutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 ธันวาคม 2566  ถึง   5 มกราคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว