Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2567 ณ มศว ประสานมิตร

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2567 ณ มศว ประสานมิตร ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นั้น
จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปทำสัญญา และชำระค่าธรรมเนียม
รายปี จำนวน 5,000 บาท/ชุดการจำหน่าย/ปี ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 – 15:00 น.
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 1 (อาคารหอนาฬิกา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รายละเอียดเอกสารตามแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 พฤศจิกายน 2566  ถึง   30 ธันวาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว